1.4.2010 klo 08:37
Lausunto

Lausunto hallituksen esitykseksi laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 5 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että ennalta ehkäisevän työterveyshuollon nykyisen 60 prosentin korvaustason ehtona olisi, että työnantajien, työntekijöiden ja työterveyshuollon tulee yhteistyössä sopia työpaikalla ja työterveyshuollossa noudatettavista käytännöistä, joilla työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työterveyshuollon ja työpaikan yhteisenä toimintana. Lisäksi 60 prosentin korvaustason edellytyksenä olisi, että työpaikalla on sovittu sairauspoissaolojen seurantajärjestelmästä. Esityksen tavoitteena on parantaa työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistyönä toteutettavan työkyvyn hallinnan ja edistämisen toteutumista työpaikoilla. Esitys on valmisteltu osana SATA-komitean työtä ja sen työterveyslaitokselle antaman toimeksiannon perusteella. Suomen Yrittäjät on ollut mukana SATA-komitean työssä ja Suomen Yrittäjiä on kuultu asian valmistelussa sosiaali- ja terveysministeriössä yrittäjien työterveyshuollon osalta.

Suomen Yrittäjät pitää ehdotetun muutoksen tavoitteita hyvinä. Vaikka pienten yritysten työntekijöiden työolot ovat usein suurempia yrityksiä parempia ja sairauspoissaolojen määrä suuria yrityksiä pienempi, toimiva ja tehokas työterveyshuolto voi tukea pienten yritysten työyhteisöä ja toimintaa, joilla ei yleensä ole erillistä henkilöstöhallintoa. Etenkin sairauspoissaolojen seuranta on kannatettavaa.

Suomen Yrittäjät pitää oikeana ratkaisua, että alle 20 hengen yrityksissä ei edellytetä erillistä kirjallisen toimintatavan kuvausta, vaan varhaisen tuen toimintatavoista voidaan sopia osana työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Tämä on kannatettavaa myös yrityksille aiheutuvan hallinnollisen taakan vähentämisen näkökulmasta. Korostamme kuitenkin, että työterveyshuollon kustannusten korvaamista koskevassa hakemuksessa ilmoitettavien tietojen osalta on pyrittävä mahdollisimman yksinkertaiseen menettelyyn niin, että hakemuksen monimutkaisuus ei muodosta käytännön estettä työterveyshuollon kustannusten korvauksien hakemiseen Kelalta. Edellytämme, että ehdotetun muutoksen vaikutuksia seurataan tarkoin näiltä osin.
Jatkossa on myös huolehdittava siitä, että työterveyshuoltoon kehitetään niin pienille yrityksille kuin yksinyrittäjille sopivia työterveyshuollon malleja, jotka toteuttavat hallituksen esityksen tavoitteet tehokkaasti myös pienten yritysten ja yksinyrittäjien näkökulmasta.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Outi Tähtinen
Työmarkkina-asioiden päällikkö