14.10.2014 klo 11:06
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä 128/2014 vp energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta
Verojaosto

Esityksessä ehdotetaan energiaverotusta koskevaa lainsäädäntöä muutettavaksi. Nestemäisten polttoaineiden energiasisältöveroja esitetään korotettavaksi, samoin kuten lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa. Polttoturpeelle vuoden 2015 alussa voimaantulevasta, aikaisemmin säädetystä verokorotuksesta esitetään luovuttavan. Sähköveroluokan I energiaveroa korotetaan. Kaivostoiminnassa kulutetun sähkön siirtämistä sähköveroluokkaan I esitetään, ja poistetaan energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautusoikeus kaivosalalta. Maataloudessa käytetystä sähköstä palautettavan veron korottamista esitetään sähköveroon tehtävää korotusta kompensoivasti. Ehdotus liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Suomen Yrittäjät katsoo, että julkisen talouden sopeutukset tulee tehdä mahdollisimman vähän talouskasvua haittaavalla tavalla. Pidämme verojen korotuksia vaikutukseltaan haitallisina ja katsomme, että niitä tulee välttää. Niiden sijaan julkisen talouden sopeutukset tulee ensisijaisesti tehdä menoja vähentämällä.

Nestemäisten polttoaineiden energiasisältöverojen korottaminen lisää merkittävästi kuljetusyritysten kustannuksia ja muiden yritysten logistiikkakustannuksia. Korotukset heikentävät viennin kilpailukykyä sekä kuljetustoimialan toimintaedellytyksiä. Kokemustemme mukaan kuljetusyritykset eivät useinkaan ole sellaisessa neuvotteluasemassa, että kohonneet kustannukset pystyttäisiin viemään myyntihintoihin.

Sähköveroluokan I energiaveron korottaminen kasvattaa entisestään epätasa-arvoisuutta eri veroluokkiin kuuluvien toimialojen välillä. Ehdotettu korotus koskee kotitalouksia, palvelualoja, julkista sektoria ja kaivostoimintaa. Teollisuus kuuluu alempaan veroluokkaan II. SY:n mielestä alempaa veroa tulisi yhdenmukaisuuden vuoksi soveltaa koko elinkeinoelämään. Lisäksi energiaintensiivinen teollisuus saa tietyin edellytyksin palautuksen energiaverosta. Palautus on pieniä yrityksiä syrjivä, koska veronpalautuksesta maksetaan vain 50 000 euron ylittävä osuus. SY katsoo, että energiaverotuksessa tulee pyrkiä yritysten yhdenmukaiseen verokohteluun siten, että teollisuuden verorasitus ei nouse.

Satu Grekin
veroasiantuntija