14.2.2011 klo 11:14
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä 204/2010 turvallisuustutkintalaiksi, laiksi sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta sekä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälis

Eduskunta

Hallintovaliokunta

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Lakiuudistuksen tavoite, saattaa onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaa koskeva lainsäädäntö ajan tasalle siten, että se täyttää perustuslaista ja Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista johtuvat vaatimukset on kannatettava. Uuteen turvallisuustutkintalakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnasta, mikä tutkinta ei ole aiemmin kuulunut minkään onnettomuuksia tutkivan tahon toimialaan. On hyvä, että laki sisältää säännökset myös muiden poikkeuksellisten yhteiskunnan kannalta vakavien tapahtumien tutkintaan.

Onnettomuustutkinnan tai poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan yhteydessä tutkinta-aineistoon tulee sisältymään paljon salassa pidettävää ja henkilöä koskevaa arkaluontoista tietoa. Näiden tietojen luovuttamisesta muun turvallisuustutkinnan käyttöön tai muulle viranomaiselle on hyvä olla selkeät säännökset.

Ehdotuksesta SOLAS -yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja ehdotuksesta laiksi muutoksen lainsäädännönalaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ei ole lausuttavaa.

Suomen Yrittäjät

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies