19.1.2011 klo 12:31
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä 88/2010 kilpailulaiksi

Eduskunta
Talousvaliokunta

Yleistä

Nykyiseen kilpailunrajoituslakiin on tehty useita muutoksia ja uudistuksia sen voimassaolon aikana. Vaikka kilpailunrajoituslaki on edelleen pääosiltaan hyvin toimiva, on kuitenkin ollut tarpeellista arvioida ja selvittää lain säännökset ja toimivuus. Samalla on lakiin tehty yhteisölainsäädännön kehityksestä ja kilpailullisen toimintaympäristön muutoksista johtuvat uudistukset.

Kilpailuasioiden käsittelyn tehostaminen

Kilpailunrajoitusten käsittelyajat Kilpailuvirastossa ovat pidentyneet etenkin vaativien ja monimutkaisten asioiden osalta. Tutkinnan kohteelle on kuitenkin tärkeää saada ratkaisu kohtuullisessa ajassa ja lakiuudistuksen yhtenä tavoitteena on asioiden käsittelyn tehostaminen.

Hallituksen ehdotuksessa esitetään kilpailuvirastolle mahdollisuutta priorisoida käsiteltävät asiat. Siinä määritellään ne tilanteet, joissa Kilpailuvirasto voi jättää asian tutkimatta. Nykyiseen lakiin verrattuna Kilpailuviraston mahdollisuuksia jättää asia tutkimatta esitetään laajennettavaksi siten, tutkimatta jättämispäätös voidaan tehdä silloin, kun havaintojen mukaan tutkinta ei muutoin ole tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi. Tämä uudistus on kannatettava. Silloin, kun kyseessä on vähäinen kilpailunrajoitus, on hyvä, että se voidaan jättää tutkimatta ja käyttää resurssit kilpailun kannalta vakavampien asioiden tutkintaa. Toisaalta tutkimatta jättämispäätös ei estä asian tutkinnan aloittamista uudelleen myöhemmin, jos siitä saadaan uutta tietoa.

Muutoksenhakuoikeuden rajoittaminen

Muutoksenhakuoikeutta kilpailuviraston tutkimatta jättämispäätöksestä ehdotetaan rajoitetavaksi siten, että päätöksestä voisi valittaa vain Markkinaoikeuden luvalla. Tämä uudistus on kannatettava.

Elinkeinonharjoittajan määritelmän tarkennus

Nykyisen kilpailunrajoituslain sanamuodon mukaan lakia ei sovelleta voittoa tavoittelemattomaan elinkeinotoimintaan. EY -oikeudessa voimassa oleva yrityksen käsite on ollut kuitenkin laajempi. Sen vuoksi on aiheellista määritellä kilpailulain soveltamispiiri yhtenäisesti EY –oikeuden määritelmän kanssa. Silloin kaikki elinkeinotoiminnan harjoittajat ovat samojen kilpailusääntöjen alaisia.

Seuraamusjärjestelmä

Hallituksen esityksessä on arvioitu seuraamusjärjestelmän toimivuutta ja päädytty ehdottamaan nykyisin voimassa olevan seuraamusmaksujärjestelmän jatkamista. Tämä lopputulos on kannatettava. Vaihtoehtona on pohdittu rikosoikeudellista henkilöön kohdistuvaa sanktiota. Tämä seuraamus ei olisi tehokas tai tarkoituksen mukainen ja sen kohdistaminen oikein olisi huomattavasti vaikeampaa kuin nykyisen seuraamusmaksun.

Vahingonkorvausvelvollisuus ja vanhentumisaika

Kilpailunrajoituslain vahingonkorvausta koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että vahingonkorvausta voi jatkossa vaatia rikkojalta elinkeinonharjoittajan lisäksi myös kuluttaja ja julkisyhteisö. Uudistus on EY:n tuomioistuimen noudattaman kannan mukainen.

Nykyisiä vahingonkorvaussaatavan vanhentumisäännöksiä on vanhentumisajan alkamisen ja päättymisen osalta pidetty vaikeasti tulkittavina. Myös ehdotettu uusi vanhentumisajan laskentasääntö on ongelmallinen ja vanhentumisaika todennäköisesti pitenee nykyisestä huomattavasti.

Uuden yrityskauppatestin käyttöönotto

Yrityskauppatestin osalta ehdotetaan siirryttäväksi EY:n sulautuma-asetuksen mukaiseen SIEC – testiin. Ehdotuksen tavoitteena on harmonisoida EU:n alueella noudatettava testimenetelmä. Ehdotetun SIEC –testin avulla pyritään arvioimaan määräävän markkina-aseman lisäksi myös tulevaa kilpailutasapainoa ja kilpailun säilyttämistä. SIEC – testin ohella yrityskauppojen arvioinnossa on käytettävissä Euroopan komission antamat suuntaviivat. On tarkoituksenmukaista, että yrityskauppojen arviointi EU:n alueella tapahtuu mahdollisimman yhtenäisten säännösten mukaisesti. Uuden testin käyttöönottamisen osalta ei ole huomautettavaa.

Suomen Yrittäjät ry

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies