9.9.2009 klo 12:58
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 59/2009 vp)

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Yleinen suhtautuminen aluehallintouudistukseen

Suomen Yrittäjät on aiemmissa kannanotoissaan katsonut aluehallintouudistuksen perustelluksi. Nyt käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä toteutetaan uudistuksen keskeisimpiä osia.

Ehdotukset aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten perustamisesta ovat kannatettavia. Niin ikään on tarpeen selkeyttää valtion aluehallinnon ja maakunnan liittojen välistä tehtäväjakoa ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.

Ehdotusten toteutuksessa keskeistä on, kuinka asiakaslähtöisesti uudet organisaatiot pystyvät toimimaan. Hallituksen esityksen perusteluissa on nähty uudistusten vaikutusten yrityksiin olevan hyvin myönteisiä.

Suomen Yrittäjätkin siis katsoo, että uudistus antaa mahdollisuudet entistä tehokkaampaan, selkeämpään ja tuloksellisempaan toimintaan yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi. Erityisen tärkeää on, kuinka uudet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset alkavat tehtäviään hoitaa. Toisaalta tärkeitä ovat myös aluehallintovirastojen toimintalinjat ja –käytännöt. Niiden tehtävistä suuri osa tulee kohdistumaan yrityksiin.

Kommentteja, jotka koskevat talousvaliokunnan toimialaa

Hallituksen esityksen perusteluissa on lyhyesti arvioitu, että eri toimintojen kokoaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin luo parempia edellytyksiä elinkeinoelämän ja työllisyyden kehittämiselle. Perusteluihin sisältyvässä yritysvaikutusten arvioinnissa todetaan, että tehokkaasti toimivalla aluehallinnolla on keskeinen merkitys yritysten toimintaedellytysten parantamisen ja kehittämisen kannalta. Perustelujen mukaan keskusten tehtäviin kuuluisivat kaikki keskeiset yritysten toimintaympäristöön vaikuttavat asiat.

Suomen Yrittäjät pitää hallituksen esityksessä esitettyä arviota uudistuksen vaikutuksista oikeansuuntaisena. Vaikutusten tarkempi erittely tai kvantifiointi ei tällaisessa tapauksessa olisi edes mahdollista, joten pidämme arviointia riittävänä kuvaamaan muutoksen olennaisimpia tavoiteltuja vaikutuksia. Toteamme myös, että tähän asti pk-yritysbarometrin yrittäjyysilmapiirimittauksissa julkisen vallan toiminta alue- ja paikallistasolla on saanut erittäin kriittisen arvion. Jos uudistuksen tavoitteet toteutuvat, on odotettavaa, että yrittäjien arviot aluehallinnon toiminnasta muuttuvat myönteisemmiksi.

Säännöksissä yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistäminen määritellään ensimmäiseksi erityiseksi keskusten toimialaksi. Erikseen mainitaan myös innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta, työmarkkinoiden toimivuus, työvoiman saatavuus ja työllisyys sekä koulutus ja osaaminen.

Suomen Yrittäjien mielestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimiala ja tehtävät on määritelty tarkoituksenmukaisesti. On perusteltua, että yrittäjyyden edistämistehtävää on korostettu määrittelemällä yrittäjyyden edistäminen keskusten ensimmäiseksi toimialaksi.

Lopuksi kiinnitämme huomiota siihen, että alueelliset yhteistyöverkostot ovat keskeisiä aluehallinnon toimivuuden parantamisessa. Esimerkiksi koulutuksen ja työvoiman saatavuuden ennakoinnin osalta tehtäviä on sekä alueviranomaisilla että paikallisilla viranomaisilla, minkä lisäksi maakunnan liitoille tulee niiden suhteen entistä aktiivisempi rooli. Yritysneuvonnassa taas seudulliset yrityspalvelut ovat tärkeä yhteistyösuunta valtion aluehallinnolle. Verkostoitumisessa on noudatettava samoja periaatteita kuin toiminnan kehittämisessä muutenkin – on asetettava asiakkaiden tarpeet etusijalle.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Antti Neimala
johtaja