18.5.2009 klo 11:47
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 59/2009 vp)

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Yleinen suhtautuminen aluehallintouudistukseen

Suomen Yrittäjät on aiemmissa kannanotoissaan katsonut aluehallinto-uudistuksen perustelluksi. Nyt käsittelyssä olevassa hallituksen esityk-sessä toteutetaan uudistuksen keskeisimpiä osia.

Ehdotukset aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-kusten perustamisesta ovat kannatettavia. Niin ikään on tarpeen selkeyt-tää valtion aluehallinnon ja maakunnan liittojen välistä tehtäväjakoa ja tii-vistää niiden välistä yhteistyötä.

Ehdotusten toteutuksessa keskeistä on, kuinka asiakaslähtöisesti uudet organisaatiot pystyvät toimimaan. Hallituksen esityksen perusteluissa on nähty uudistusten vaikutusten yrityksiin olevan hyvin myönteisiä.

Suomen Yrittäjätkin siis katsoo, että uudistus antaa mahdollisuudet entis-tä tehokkaampaan, selkeämpään ja tuloksellisempaan toimintaan yritys-ten toimintaympäristön kehittämiseksi. Erityisen tärkeää on, kuinka uudet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset alkavat tehtäviään hoitaa. Toisaalta tärkeitä ovat myös aluehallintovirastojen toimintalinjat ja –käytännöt. Niiden tehtävistä suuri osa tulee kohdistumaan yrityksiin.

Kommentteja, jotka koskevat työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialaa

Hallituksen esityksen perusteluissa on lyhyesti arvioitu, että eri toiminto-jen kokoaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin luo parempia edellytyksiä elinkeinoelämän ja työllisyyden kehittämiselle. Erikseen on mainittu hyödyt, joita saavutetaan ennakointiin ja aikuiskoulutukseen liit-tyvissä tehtävissä.

Suomen Yrittäjät toteaa, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimi-alan kannalta erityisen tärkeitä ovat yllämainittujen tehtävien ja tavoittei-den toteutumisen lisäksi mm. työsuojelun tehtävät, jotka organisoidaan osaksi aluehallintovirastoja. Hallituksen esityksessä myös nämä tehtävät on otettu huomioon tarkoituksenmukaisella tavalla. Lainsäädännön toi-meenpano-, ohjaus- ja valvontatehtävien kokoaminen ja selkeyttäminen on myös yritysten kannalta oikeansuuntaista kehitystä.

Lopuksi kiinnitämme huomiota siihen, että työllisyyden edistämisessä ja yritysten toimintaympäristön kehittämisessä alueelliset yhteistyöverkostot ovat keskeisiä. Esimerkiksi koulutuksen ja työvoiman saatavuuden en-nakoinnin osalta tehtäviä on sekä alueviranomaisilla että paikallisilla vi-ranomaisilla, minkä lisäksi maakunnan liitoille tulee niiden suhteen entis-tä aktiivisempi rooli. Yritysneuvonnassa taas seudulliset yrityspalvelut ovat tärkeä yhteistyösuunta valtion aluehallinnolle. Verkostoitumisessa on noudatettava samoja periaatteita kuin toiminnan kehittämisessä muu-tenkin – on asetettava asiakkaiden tarpeet etusijalle.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Antti Neimala
johtaja