10.11.2011 klo 10:38
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 11

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan, että työntekijän oikeus osa-aikaeläkkeeseen jatkuisi enimmillään kuuden viikon ajan osa-aikatyön irtisanomisajalla, vaikkei työntekijällä olisi irtisanomisajalla työntekovelvoitetta ollenkaan tai hänen työaikaansa on irtisanomisajalla vähennetty. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että osa-aikaeläkkeen määrää tarkastettaisiin nykyisen yli kymmenen prosentin sijasta vasta silloin, kun osa-aikatyön ansiotuloissa on tapahtunut pysyvä vähintään viidentoista prosentin muutos. Osa-aikaeläkettä koskevia säännöksiä edelleen selkiytettäisiin ja yksinkertaistettaisiin muutenkin.

Esityksessä ehdotetaan edelleen, että työkyvyttömyyseläkkeen lakkauttamista, tarkistamista ja maksamisen keskeyttämistä koskeva takautuva määräaika pidennettäisiin nykyisestä yhdestä vuodesta kahteen.

Ensisijaisten etuuksien vähentämistä työeläkkeistä ehdotetaan lievennettäväksi siten, etteivät ne vaikuttaisi enää vähentävästi ensisijaisen etuuden rinnalla tapahtuneen työskentelyn rinnalla karttuneeseen eläkkeeseen. Lisäksi ensisijaista etuutta ei vähennettäisi työeläkkeestä ollenkaan, jos ensisijaisen etuuden vahinkotapahtuma on sattunut ennen vuotta 2004.

Yksityisten alojen eläkelakien voimaanpanolakeja esitetään muutettavaksi siten, että sellaisesta perhe-eläkkeestä, joka perustuu edunjättäjän ennen vuotta 2005 voimassa olleiden työsuhde-eläkelakien mukaisesti yhteen sovitettuun eläkkeeseen, ensisijaiset etuudet vähennettäisiin pääsääntöisesti työntekijän eläkelain, merimieseläkelain, yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti.

Esityksessä ehdotetaan myös yksityisten alojen eläkelakeihin lisättäväksi säännös, jonka mukaan eläkelaitos voisi antaa eläkkeen myöntämisestä koskevan päätöksen väliaikaisena, vaikka jokin eläkkeeseen vaikuttava selvitys puuttuisi.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan eräitä muita lähinnä teknisluonteisia muutoksia.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa. Valmisteluun ovat osallistuneet myös Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. Suomen Yrittäjät on ollut esityksen valmistelun yhteydessä yksi kuulluista tahoista.

Esityksen tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa yksityisten alojen työeläkettä koskevia lakeja sekä sitä kautta helpottaa kyseisten lakien soveltamista ja toimeenpanoa. Osittain muutoksilla tavoitellaan myös toimeenpanokustannusten pienenemistä.

Pääsääntöisesti ehdotetut muutokset merkitsevät eläkkeensaajille, joita ne koskevat, hieman parempaa eläketurvaa. Nähdäksemme ehdotetut muutokset asettaisivat eläkkeensaajat nykyistä yhdenvertaisempaan asemaan. Muutosten taloudellinen kokonaisvaikutus yksityisten alojen eläkejärjestelmälle olisi vähäinen. Edellä mainittujen seikkojen perusteella pidämme esityksessä ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja katsomme muutosten toteutuessaan täyttävän esityksessä asetetut tavoitteet.

Suomen Yrittäjät ry

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies