24.10.2014 klo 08:27
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työsopimuslain 13 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja työttömyysturvalain 7 luvun 3

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Lausuntonaan otsikossa mainitun hallituksen esityksen johdosta Suomen Yrittäjät esittää kunnioittavasti seuraavaa.

Esityksellä on tarkoitus uudistaa palkkatukijärjestelmää. Nykyisen euromääräisen järjestelmän sijasta tuet määräytyisivät prosentuaalisena osuutena palkkauskustannuksista. Palkkatuen määrä olisi 30, 40 tai 50 % työnantajalle tuella palkatusta aiheutuvista palkkauskustannuksista riippuen pääasiassa siitä, kuinka pitkään palkattava on ollut työttömänä. Lyhyemmän ajan työttömänä olleen henkilön palkkaamiseen työnantaja saisi 30 %:n tuen ja taas pitkään työttömänä olleen henkilön palkkaamista tuettaisiin suurimmalla tukimäärällä.

Ehdotukseen sisältyy myös eräitä muita tärkeitä muutoksia kuten se, että ikääntyneen 60 vuotta täyttäneen ja vähintään vuoden työttömänä olleen henkilön palkkaamiseen voisi saada vastaisuudessa pysyvän palkkatuen. Muutoinhan palkkatuen kesto on ajallisesti rajoitettu niin, että lyhyemmän työttömyyshistorian tilanteissa myös tukijakso olisi lyhyempi.

Ehdotettuja muutoksia, varsinkin prosentuaaliseen tuen määräytymiseen siirtymistä, voidaan pitää tukijärjestelmää selkeyttävänä. Työnantajan olisi todennäköisesti entistä helpompi hahmottaa, mikä merkitys palkkatuen hakemisella olisi palkkauskustannuksiin. Muutos myös saattaa työnantajat nykyistä tasavertaisempaan asemaan, kun tuen osuus palkkauskustannuksista olisi kaikille sama toimialan palkkatasosta riippumatta. Muutokset ovat siten kannatettavia.

Kiinnitämme huomiota kuitenkin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 2 §:ään ehdotettuun muutokseen, jossa säädetään palkkatuen myöntämisen yleisistä edellytyksistä. Palkkatuen tulee mielestämme olla sillä tavoin vastikkeellista, että sillä kompensoidaan palkattavan työntekijän vajetta jossakin asiassa, joka aiheuttaa alentumaa hänen työsuorituksensa tuottavuudessa. Ehdotetun 2 §:n ensimmäisen virkkeen perusteella palkkatukea näyttäisi kuitenkin voitavan myöntää jo pelkästään sillä perusteella, että tuen avulla voidaan parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, joka siis saattaisi jo valmiiksikin olla aivan hyvällä tasolla. Esityksen perusteluissa kuitenkin todetaan nykyisten periaatteiden mukaisesti, että tuen myöntäminen edellyttää, että palkattavan henkilön osaamisessa tai ammattitaidossa on alentumaa. Niinpä ehdotettua 7 luvun 2 §:n 1 momentin ensimmäistä virkettä olisi täsmennettävä esim. seuraavasti:

”Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että työ- ja elinkeinotoimisto arvioi tarjolla olevan työtehtävän parantavan työttömän työnhakijan alentunutta ammatillista osaamista.”

Rauno Vanhanen
johtaja
Suomen Yrittäjät