2.5.2013 klo 10:22
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 23/2013)

Eduskunta
Talousvaliokunta
2.5.2013

Lähtökohdat

Esityksen tavoitteena on torjua käteistoimialoille tyypillistä ohimyyntiä ja puuttua harmaaseen talouteen. Laissa kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa säädettäisiin kuitin tietosisällöstä, lain valvonnasta sekä laiminlyönnin seuraamuksista. Sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan oikeusrekisterikeskus vastaisi laiminlyöntimaksun täytäntöönpanosta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2014 alusta lukien.

Suomen Yrittäjät on toimittanut työ- ja elinkeinoministerille asiaa koskevat lausunnot kesäkuussa 2012 ja tammikuussa 2013.

Esitys on kannatettava

Vaikka Suomessa ei ole tällä hetkellä erikseen säädettyä velvollisuutta antaa ostoksesta kuitti asiakkaalle, yrityksillä on kirjanpitolain nojalla velvollisuus laatia liiketapahtumista, myös käteismyynneistä tositteet. Näin olen kuitin laatimista ja antamista käteiskaupassa voidaan pitää normaaliin hyvään toimintapataan kuuluvana ja myös tavanomaisena.

Toteamme, että suurin osa yrityksistä noudattaa jo tällä hetkellä hyvää kirjanpitotapaa ja antaa käteisostoista ehdotetun lain vaatimukset täyttävän kuitin.

Tiedossa kuitenkin on, että myyntiä tapahtuu myös ilman kuittia ja osassa näitä tilanteita myyntejä jää myös merkitsemättä kirjanpitoon. Suomen Yrittäjät on vakuuttunut siitä, että kuitin tarjoamisen säätäminen velvollisuudeksi ja sen aikaansaama julkinen keskustelu ja asiakkaiden käyttäytymisen muuttuminen vähentää ohimyynnin muodossa tapahtuvaa harmaata taloutta tuntuvalla tavalla.

Kuitinantovelvollisuuden säätäminen on myös siinä mielessä oikeasuhtainen toimenpide, että sillä ei aiheuteta lisärasitteita sille valtaosalle yrityksiä, jotka toimivat asiallisesti ja säännöksiä noudattaen.

Pidämme esitystä tärkeänä ja kannatettavana. On myönteistä, että Suomen Yrittäjien aikaisemmissa lausunnoissaan esittämiä näkökohtia on otettu huomioon hallituksen esityksen valmistelussa. Esitys on tasapainoinen ja oikeasuhtainen.

Ohimyyntiä torjuttava oikeilla keinoilla

Esitys ei sisällä säännöksiä tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöön ottamiseksi, vaan ministeriössä tehdään erillisen selvityksen pohjalta arvio tällaisen sääntelyn tarpeesta ja sisällöstä. Haluamme kuitenkin jo tässä vaiheessa korostaa, ettei erilaisilla harmaan talouden torjuntaratkaisuilla saa aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista taakkaa ja kustannuksia asiallisesti ja hyvän kauppatavan mukaisesti toimiville yrityksille.

Velvollisuus ottaa tyyppihyväksytty kassakone käyttöön kohdistuisi kustannuksena ja hallinnollisena rasituksena ennen kaikkea suurimpaan osaan rehellisesti toimivista yrityksistä. Suomen Yrittäjät ei tästä syystä kannata tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöönoton pakollisuutta ja katsoo, että ohimyyntiä voidaan torjua tehokkaasti säätämällä kuitinantovelvollisuudesta käsillä olevan hallituksen esityksen mukaisesti.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät
Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö, varatuomari