3.11.2009 klo 11:21
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laeiksi maantielain ja ratalain muuttamiseksi (HE 189/2009 vp)

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Tausta
Tässä lausunnossa käsitellään lähinnä maantienvarsimainontaa, jonka sääntely ja viranomaiskäytännöt ovat osoittautuneet ongelmalliseksi. Suomen Yrittäjät on saanut maantienvarsimainontaa koskevista kysymyksistä runsaasti palautetta jäsenkentältään. Käytännön tilannetta on pidetty sekavana ja hankalana. Suomen Yrittäjät onkin ollut yhteydessä liikenne- ja viestintäministeriöön sekä Tiehallintoon neuvottelujen käymiseksi. Tällä hetkellä tilanne on se, että neuvotteluprosessi Tiehallinnon kanssa on meneillään ja on sovittu, että yhteisiin näkemyksiin pyritään tämän kuun loppuun mennessä.

Ehdotettu pykälämuutos

Hallituksen esityksessä ehdotetaan maantielain 52 §:ää muutettavaksi siten, että kunnan lausuntoa tienvarsimainonnasta ei jatkossa tarvitsisi pyytää niissä tilanteissa, joissa lausunnon pyytäminen on ilmeisen tarpeetonta. Säännösehdotuksen perusteluissa todetaan, että menettelyä pitäisi yksinkertaistaa niin, että lausunto hankittaisiin vain silloin, kun poikkeusluvan myöntämisen edellytykset ovat muuten käsillä ja tienpitoviranomainen vain harkitsee lupa-asian yksityiskohtia ja lupaehtoja.

Suomen Yrittäjät katsoo, että lupamenettelyä voidaan sinänsä kehittää esityksen tavoittelemaan suuntaan. Siis siten, että tienvarsimainonnan lupamenettelyn kannalta ilmeisen selvissä tilanteissa ei tarvittaisi kunnan lausuntoja. Katsomme kuitenkin, että esityksen perusteluissa on tulkittu ehdotettua uutta lainkohtaa liian laveasti. Kuntien lausunnoilla on nähdäksemme oltava merkitystä myös poikkeusluvan edellytysten arvioinnissa. Lausunnossa ei tule rajautua vain lupa-asian yksityiskohtiin ja ehtoihin, vaan niitä tarvitaan laissa mainittujen edellytysten – opastus, matkailu tai muu vastaava peruste – toteutumisen harkintaan.

Edellä olevan vuoksi katsomme, että muutosehdotuksen perusteluita pitää täsmentää valiokunnan mietinnössä. Vaihtoehtoisesti olemme sitä mieltä, että muutosta ei tule toteuttaa, eli lausunnot on pyydettävä jatkossakin poikkeuksetta. Vaikka lausunnot pyydettäisiinkin aina poikkeuslupa-asioita käsiteltäessä, niiden valmistelua ja käsittelyä ei voida pitää kohtuuttomana työtaakkana asianomaisille tienpitoviranomaisille ja kunnille. Poikkeuslupaa hakevien yritysten kannalta on tärkeää, että lupaharkinta on riittävän perusteellista ja monipuolista.

Lupamenettelyn ja säännösten kehittämistarpeesta

Kuten yllä on todettu, Suomen Yrittäjien ja Tiehallinnon välillä neuvotellaan parhaillaan tarpeista ja mahdollisuuksista uudistaa tienvarsimainonnan ohjeistusta ja menettelyitä. Suomen Yrittäjien puolelta on esitetty, että tien vaikutuspiiriin kuuluvalla alueella toimiville yrityksille pitäisi nykyistä laajemmin sallia mainosten sijoittamista tienvarsille. Näiden yritysten kohdalla kyse ei ole yksinomaan yksittäisten yritysten liiketaloudellisista tarpeista, vaan laajemmin alueiden tarpeista saada näkyvyyttä oman alueen yrittäjien ja yritysten toiminnalle. Nykyinen tilanne, jossa mainonta on sallittua asemakaava-alueilla kuntien päätöksillä ja jossa suuret yritykset pystyvät hankkimaan kallista mainostilaa, on sekä sekava että epäoikeudenmukainen.

Tavoitteena on, että Tiehallinnon ohjeistusta ja käytäntöjä kehittämällä päästään merkittävästi nykyistä joustavampaan tilanteeseen. Ellei tätä kautta saavuteta yrityskentän perusteltuja tavoitteita, vaihtoehdoksi jää laissa olevan säännöksen muuttaminen.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Antti Neimala
johtaja