22.5.2014 klo 12:24
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme seuraavaa.

Esityksessä esitetään lukuisia muutoksia sairausvakuutuslakiin ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettuun lakiin. Muutosehdotukset sisältävät sekä teknisluonteisia tarkastuksia että lain sisältöä koskevia muutoksia ja kaikkea näiden väliltä.

Esitettyjen muutosten tavoitteena on mm. muuttuneen lainsäädännön vuoksi korjata vanhentuneet viittaussäännökset ja niihin verrattavat säännökset, eri etuuksien yhteensovitusta koskevien säännösten tarkistaminen etuudensaajien keskinäisen yhdenvertaisuuden varmistamiseksi, lain tulkinnanvaraisten sanamuotojen tarkistaminen ja voimassa olevien käytäntöjen vahvistaminen lain tasolla. Lisäksi esityksessä on joitakin lain sisältöä koskevia muutosehdotuksia.

Pienyritysten ja yrittäjien osalta merkittävimmät muutosehdotukset koskevat vanhempainrahajakson vähimmäispituutta, sairauspäivärahan ja tapaturmavakuutuslain mukaisen korvauksen suhdetta sekä työnantajan oikeuden hakea päivärahaa kirjaamista sairausvakuutuslakiin.

Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslaista poistettavaksi säännös, jonka mukaan vanhempainrahaa ei makseta 12 arkipäivää lyhyemmältä ajalta ilman erityistä syytä. Säännöksen poistaminen helpottaa erityisesti yrittäjävanhempien perhevapaiden ja työn yhdistämistä.

Edelleen esityksessä ehdotetaan, että työtapaturma- ja ammattitautitilanteissa yrittäjän vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta maksettava ansionmenetyskorvaus katsottaisiin jatkossa ensisijaiseksi etuudeksi suhteessa sairauspäivärahaan ja se vähennettäisiin samalta ajalta maksettavasta sairauspäivärahasta. Tapaturmavakuutuslain mukaan vapaa-ajan tapaturmasta maksettavaa korvausta ei vähennettäisi sairauspäivärahasta. Muutos yhdenvertaistaa yrittäjien ja palkansaajien kohtelua sosiaaliturvassa, mutta tulee tekemään tapaturmavakuuttamisen yrittäjälle aiempaa kannattamattomammaksi, mikä tullee vähentämään yrittäjien vakuutuksia ja heikentämään heidän suojaansa työtapaturma- ja ammattitautitilanteissa.

Lisäksi hallitus ehdottaa sairausvakuutuslakia täsmennettäväksi siten, että työnantajan oikeudesta hakea päivärahaetuutta, silloin kun se maksaa työntekijälle palkkaa sairauspoissaolon tai perhevapaan ajalta, säädettäisiin laissa.

Pidämme hallituksen esityksessä ehdotettuja muutoksia lainsäädäntöä selkeyttävinä ja ajantasaistavina sekä etuudensaajien yhdenvertaisuutta lisäävinä.

Suomen Yrittäjät

Harri Hellstén
Lainopillinen asiamies