5.10.2012 klo 08:27
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta sekä lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-valiokunta

Työelämä ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain isyysrahaa koskevia säännöksiä siten, että isällä olisi oikeus yhteensä enintään 54 arkipäivältä maksettavaan isyysrahaan, joka ei ole siirrettävissä toiselle vanhemmalle. Isyysrahaa voitaisiin nykyiseen tapaan maksaa enintään 18 arkipäivältä samanaikaisesti äidille maksettavan äitiys- tai vanhempainrahan kanssa. Isä voisi pitää oman kautensa myös kokonaan eri aikaan kuin äiti, jolloin vanhempien käytössä yhteensä oleva vapaa ulottuisi ajallisesti 12 arkipäivää nykyistä pitemmälle. Isyysrahakausi äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella voitaisiin jatkossa jakaa enintään kahteen osaan, kun nykyinen isäkuukausi tulee pitää yhtäjaksoisesti. Isyysraha tulisi käyttää ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. Nykyisin käytössä oleva isäkuukausi tulee pitää puolen vuoden sisällä siitä, kun oikeus vanhempainrahaan päättyy, eli käytännössä siihen mennessä, kun lapsi on noin vuoden ja neljän kuukauden ikäinen

Esityksen mukaan oikeus isyysvapaaseen ei olisi enää miltään osin sidoksissa vanhempainrahaan. Isyysrahakauden siirtämisen edellytyksenä ei jatkossa olisi, että lasta on hoidettu kotona vanhempainrahakauden ja sen jälkeen pidettävän isyysrahakauden välillä.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että isyysraha olisi lapsikohtainen siten, että uuden lapsen syntyminen perheeseen ei jatkossa enää lakkauttaisi isän oikeutta isyysrahaan edellisen lapsen perusteella.

Esityksessä edelleen esitetään tehtäväksi isyysrahaa koskevien säännösten johdosta tarpeelliset muutokset myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettuun lakiin sekä lasten päivähoidosta annettuun lakiin.

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1.tammikuuta 2013. Isyysrahaa koskevia muutoksia sovellettaisiin, jos ensimmäinen saman lapsen perusteella maksettava vanhempainpäiväraha on lain tultua voimaan.

Vuonna 2011 isyysrahaa maksettiin äitiys- tai vanhempainrahakauden aikana 73 prosentille isistä. Vanhempainrahaa sai vain 3,3 prosenttia isistä, kun isäkuukautta ei lasketa mukaan. Isäkuukautta puolestaan käytti 26,9 prosenttia isistä.

Esityksen tavoitteena on kannustaa isiä käyttämään aiempaa enemmän vanhempainvapaita. Lisäksi esityksellä pyritään perhevapaiden tasaisempaan käyttöön isän ja äidin kesken.

Perustelujen mukaan, jos uudistuksen jälkeen 73 prosenttia isistä käyttäisi isyysvapaata keskimäärin runsaat 40 isyysrahapäivää, muutos lisäisi sairausvakuutuksen työtulovakuutuksen menoja arviolta 47 miljoonaa euroa vuodessa. Esityksessä ei ehdoteta muutosta vanhempainpäivärahojen kustannusten jakoon, joten em. lisäyksestä valtion osuus olisi 2 miljoonaa euroa ja loput 45 miljoonaa euroa rahoitettaisiin palkansaajien ja yrittäjien sekä työnantajien sairausvakuutusmaksulla. Vaikutuksen maksuun arvioidaan olevan noin 0,02 – 0,03 prosenttiyksikköä.

Esitys perustuu sosiaali- ja terveysministeriön vanhempainvapaatyöryhmän työhön, pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan ja työmarkkinakeskusjärjestöjen tekemään raamisopimukseen. Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, Kansaneläkelaitoksen ja keskeisten työmarkkinajärjestöjen kanssa. Sen tarkoituksena on toteuttaa hallitusohjelman ja raamisopimuksen kirjauksia. Esityksen valmistelussa ei ole missään vaiheessa kuultu Suomen Yrittäjiä.

Pidämme isyysrahaa koskevien säännösten selkeyttämistä sekä tavoitetta perhevapaiden käytön tasaisemmasta jakaantumisesta isän ja äidin kesken lähtökohtaisesti kannatettavina asioina. Nähdäksemme isälle merkittyjen päivärahakausien käytön joustavoittaminen helpottaa myös yrittäjäasemassa olevien isien mahdollisuuksia olla kotona läsnä lapsen ollessa pieni. Tavoitetta perhevapaiden käytön tasaisemmasta jakaantumisesta esitetyillä muutoksilla ei nähdäksemme kuitenkaan saavuteta, koska arvelemme, että vanhempien yhteiseen käyttöön nyt lisää tulevat 12 päivärahapäivää lähinnä pidentävät äitien perhevapaita saman verran.

Esitetyt muutokset lisäävät varmasti jossain kuitenkin jossain määrin myös isien vanhempainvapaiden käyttöä. Muutoksen voimaan tulon jälkeisistä arvioiduista isyysrahan käyttömääristä esityksessä lähdetään oletusarvoista, joita ei ole perusteltu millään tavalla. Työtulovakuutuksen lisämenoja arvioitaessa esityksestä ei myöskään ilmene millä tavalla perheen käytössä olevien vanhempainpäivärahapäivien 12 arkipäivän lisäys on siinä huomioitu. Em. huomioon ottaen katsomme, ettei esityksen perusteluissa ole riittävällä tavalla arvioitu tulevia päivärahan käyttömääriä ja siitä seuraavia muutoksen kustannusvaikutuksia vanhempainpäivärahojen rahoittajatahoille. Todennäköisesti työtulovakuutuksen menot kuitenkin lisääntyvät, mikä tulee nostamaan sairausvakuutusmaksuja. Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa pidämme tätä erityisesti työnantajien työllistämisedellytysten näkökulmasta ongelmallisena.

Suomen Yrittäjät ry

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies