17.10.2013 klo 09:10
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi vuoden 2014 työttömyysvakuutusmaksut. Maksuja ehdotetaan alennettavaksi. Alennuksen tarkoituksena on vähentää heikossa taloudellisessa tilanteessa työnantajien työvoimakustannuksia ja parantaa palkansaajien ostovoimaa.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan täysimääräisen työnantajan omavastuumaksun korottamista 80 prosentista 90 prosenttiin. Maksuvelvollisuus syntyy työnantajalle, jos tuotannollisin taloudellisin syin irtisanotulle henkilölle syntyy oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin tai jos em. henkilöllä 60 vuoden täyttymisen jälkeen alkanut oikeus työttömyyspäivärahaan jatkuu hänen täytettyään 63 vuotta. Omavastuumaksua ei peritä, jos työnantajan palkkasumma on irtisanomista edeltävänä vuonna ollut enintään 1 990 500 euroa. Ehdotus on osa työmarkkinajärjestöjen sopimaa Työurasopimusta ja sillä pyritään edistämään ikääntyneiden työllisyyttä.

Edelleen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi, ettei valtionosuutta maksettaisi yrittäjäkassan lomautusajalta maksamiin päivärahoihin. Ehdotettu muutos on yhdenmukainen palkansaajia koskevan sääntelyn kanssa.

Suomen Yrittäjät pitää ehdotettuja muutoksia pääosin perusteltuina. Esityksessä ehdotetaan yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuksi 0,19 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettavaksi työnantajan työttömyysvakuutusmaksuksi 0,75 prosenttia palkasta vuodelle 2014. Rahoituslain 14 ja 16 §:n mukaan osaomistajien työttömyysvakuutusmaksut on määrättävä siten, että ne vastaavat niiden etuuksien rahoitusta, joihin osaomistajat ovat oikeutettuja. Esityksessä ei kuitenkaan millään tavalla kerrota, miten nyt ehdotetut yrityksen osaomistajan työttömyysvakuutusmaksut vastaavat etuuksia, joihin ko. henkilöt ovat oikeutettuja. Tältä osin katsomme, että esitystä olisi syytä tarkentaa.

Suomen Yrittäjät

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies