12.11.2015 klo 10:24
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksujen soveltamisalasta suoraan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa nykyisen em. laissa olevan viittauksen tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan sijasta. Esityksen taustalla on tapaturma- ja ammattitautilainsäädännön uudistus. Itse soveltamisalaan ei ole tarkoitus tehdä merkittäviä muutoksia.

Em. muutosesityksestä johtuen ehdotetaan muutoksia myös työttömyysturvalakiin ja siellä erityisesti lain yrittäjämääritelmään. Määritelmää esitetään uudistettavaksi siten, että työttömyysturvalaissa yrittäjänä pidettäisiin henkilöä, jota pidetään yrittäjänä yrittäjän eläkelaissa tai maatalousyrittäjän eläkelaissa. Nykyisen lainsäädännön mukaan yrittäjältä edellytetään velvollisuutta ottaa em. laeissa määritellyt eläkevakuutukset. Edelleen esitetään, että yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoiminta katsottaisiin työttömyysturvassa lopetetuksi, kun tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on työnhakijan luotettavan ilmoituksen perusteella päättynyt ja yrittäjän eläkevakuutuksesta on luovuttu. Verottajan rekistereistä poistumista ei enää jatkossa edellytettäisi.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä ja valmisteluun ovat osallistuneet keskeiset työmarkkinajärjestöt, työ- ja elinkeinoministeriö ja Työttömyysvakuutusrahasto. Sosiaali- ja terveysministeriö on kuullut Suomen Yrittäjiä esitysluonnoksesta.

Lait on määrä tulla voimaan 1.1.2016.

Suomen Yrittäjät pitää ehdotettuja muutoksia kannatettavina. Lakiteknisesti ja selkeyden vuoksi on huomattavasti järkevämpää säätää työttömyysvakuutusmaksujen soveltamisalasta työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa.

Yksityistä elinkeinonharjoittajaa koskeva työttömyysturvalain muutos on merkittävä ja auttanee erityisesti vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia yrityksiä vaikeiden aikojen ylitse ja madaltaa kynnystä uusien itsensä työllistämiseen.

Tuemme myös työttömyysturvalain yrittäjämääritelmään tehtävää muutosta ja pidämme sitä oikean suuntaisena. Sosiaaliturvalainsäädännössä on syytä säilyttää selkeä jako yrittäjiin ja palkansaajiin. Esitetyllä lainmuutoksella valtaosa nykyisin ns. omassa työssä työllistyjistä katsottaisiin jatkossa yrittäjiksi. Muutos selkeyttää ko. henkilöiden asemaa työttömyysturvajärjestelmässä.

Suomen Yrittäjät

Harri Hellstén
työmarkkina-asioiden päällikkö