13.11.2014 klo 08:55
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi vuoden 2015 työttömyysvakuutusmaksut sekä vakuutusmaksun palkkasummarajaa korotettavaksi palkkakertoimella. Palkansaajan maksua ja työnantajan keskimääräistä maksua ehdotetaan korotettavaksi 0,15 prosenttiyksiköllä ja yrityksen osaomistajan palkansaajan maksua 0,05 prosenttiyksiköllä. Myös valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksuja sekä yliopistojen alempaa työttömyysvakuutusmaksua ehdotetaan korotettavaksi. Sen sijaan yliopistojen ylempi maksu ehdotetaan pidettäväksi ennallaan. Maksukorotukset katsotaan välttämättömiksi työttömyysvakuutusrahaston talouden kannalta, koska rahasto on käyttänyt suhdannepuskurinsa varat ja esitetylläkin maksutasolla rahasto arvioi tekevänsä vuonna 2015 noin 550 miljoonan tappion.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan korotettavaksi ns. omavastuumaksun palkkasummarajaa palkkakertoimella.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä.

Suomen Yrittäjät pitää ehdotettuja vakuutusmaksujen korotuksia pääosin perusteltuina. Yrityksen osaomistajaa koskevien palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen osalta toteamme kuitenkin seuraava: Työttömyysetuuksien rahoituslain 14 ja 16 §:n mukaan osaomistajien työttömyysvakuutusmaksut on määrättävä siten, että ne vastaavat niiden etuuksien rahoitusta, joihin osaomistajat ovat oikeutettuja. Ko. vakuutusmaksut menevät työttömyysvakuutusrahastolle. Työttömyysvakuutusrahasto vastaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoituksessa siltä osin kuin valtio ja yksittäiset työttömyyskassat eivät ole niistä vastuussa. Osaomistajayrittäjä voi saada työttömäksi jäädessään valtiorahoitteisten peruspäivärahan tai työmarkkinatuen lisäksi ansiosidonnaista päivärahaa vain yrittäjien työttömyyskassasta. Yrittäjien työttömyyskassan päivärahasta valtio maksaa peruspäivärahaa vastaavan osuuden ja kassan jäsenet rahoittavat ansiosidonnaisen osuuden jäsenmaksuillaan. Työttömyysvakuutusrahasto ei siis osallistu osaomistajayrittäjän ansiosidonnaisten työttömyysetuuksien rahoitukseen millään tavalla. Esityksessä ei millään tavalla kerrota, miten nyt ehdotetut yrityksen osaomistajan työttömyysvakuutusmaksut vastaavat yrityksen osaomistajalle maksettavien etuuksien rahoitusta. Tältä osin katsommekin, että esitystä olisi syytä tarkentaa.

Suomen Yrittäjät

Harri Hellstén
Lainopillinen asiamies