21.11.2011 klo 09:51
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia, kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia, toimeentulotuesta annettua lakia ja merimieseläkelakia.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää aiempaa selkeämmäksi seuraamusvalikoimaa ja soveltamiskäytäntöä yhdenmukaistamalla. Työttömyysturvalainsäädäntöä myös muutettaisiin nykyistä tehokkaammin aktiiviseen työnhakuun sekä työllistymisen edellytysten parantamiseen ohjaavaksi ja kannustavaksi. Esityksessä esimerkiksi ehdotetaan ammattitaitosuojan laajentamista koskemaan myös ammattitaitoa vastaamattomasta työstä eroamista sekä työnhakijalle pätevää syytä erota työssäkäyntialueen ulkopuolella sijaitsevasta työstä kolmen ensimmäisen työskentelykuukauden aikana.

Työttömyysturvalaista myös kumottaisiin säännös, jonka mukaan työnhakijalla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta työttömyysetuuteen ulkomaanmatkan ajalta. Myös työvoimapoliittisen lausunnon antamista ja työttömyysturva-asiamiehen tehtävien järjestämistä koskevia säännöksiä muutettaisiin.

Esityksen tavoitteena on järjestelmän selkeyttämisen kautta parantaa työttömyysturvaetuuksia koskevien päätösten ennakoitavuutta ja siten työnhakijoiden oikeusturvaa. Järjestelmän selkiyttämisen esitetyllä tavalla on tarkoitus myös keventää työ- ja elinkeinotoimistoille kuuluvien työttömyysturvatehtävien toimeenpanoa, mikä puolestaan vapauttaisi työpanosta työvoimapalvelujen toimeenpanoon. Tavoitteena edelleen on myös lisätä työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua mm. siten, että henkilön menettelyn työvoimapoliittiseen moitittavuuteen ei enää vaikuttaisi työttömyyden kesto eikä maksettava etuuslaji.

Esityksessä ehdotetut säännökset on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä. Suomen Yrittäjiä on kuultu esityksen valmisteluvaiheessa.

Pidämme esityksen tavoitteita tärkeinä ja perusteltuina ja katsomme, että ehdotetuilla lainsäädäntömuutoksilla ne voidaan myös saavuttaa. Ehdotettujen muutosten toteutuessa sellaisenaan tulee työvoimaviranomaisten tulevaisuudessa kuitenkin kiinnittää korostuneesti huomiota työllistämissuunnitelmien laatuun, niissä sovittavien asioiden konkreettisuuteen sekä suunnitelmassa sovittujen asioiden toteutumisen seurantaan.

Suomen Yrittäjät ry

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies