1.12.2011 klo 11:15
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan vakinaistettavaksi määräaikaisena voimassa olevaa sääntelyä, jonka mukaan henkilöllä, jonka viikoittaista työaikaa on lomautuksen johdosta lyhennetty yhdellä tai useammalla päivällä, maksetaan kokonaista työttömyysetuutta lomautuspäiviltä.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan nostettavaksi soviteltua työttömyysetuutta koskevaa työaikarajaa siten, että työttömyysturvalaissa kokoaikatyöllä tarkoitettaisiin työsuhteessa tehtyä työtä, jossa työaika on enemmän kuin 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Osa-aikatyöllä tarkoitettaisiin työtä, jossa työaika on enintään 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta. Nykyisin raja on 75 prosenttia.

Esityksessä ehdotetaan myös tehtäväksi täsmentäviä muutoksia sovittelujaksoa, estäviä sosiaalietuuksia ja työttömyysetuuden määrää koskeviin säännöksiin.

Esityksessä edelleen ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia siten, että valtio osallistuisi lomautusajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen peruspäivärahaa vastaavalta määrältä. Nykyisin valtio ei osallistu lomautusajalta maksettujen ansiopäivärahojen rahoitukseen lainkaan. Lakia sovellettaisiin vuonna 2012 ja 2013 maksettaviin ansiopäivärahoihin.

Esityksen tavoitteena on hallituksen antaman sitoumuksen mukaisesti tukea työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimusta. Se on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhdessä keskeisten työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa. Suomen Yrittäjiä ei ole kuultu asian valmisteluvaiheessa.

Suomen Yrittäjät pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina.

Lomautuspäivärahoja koskevan sääntelyn vakinaistamisella pyritään helpottamaan ja joustavoittamaan yritysten toiminnan sopeuttamista vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen. Tätä pidämme kannatettavana tavoitteena.

Sovittelurajan korottaminen 80 %:iin ei lisää merkittävästi järjestelmän kustannuksia, mikäli esityksen laskelmat pitävät paikkansa. Esitys ei tältä osin siten aiheuta nostopaineita työttömyysvakuutusmaksuihin vaan parantaa matalapalkka-aloilla olevien henkilöiden toimeentuloa.

Valtion osallistuminen lomautusaikaisten työttömyysetuuksien rahoitukseen vähentää työttömyysvakuutusrahaston osuutta ko. etuuksista ja sitä kautta työttömyysvakuutusmaksuihin kohdistuvia nostopaineita. Työnantajamaksujen pitäminen maltillisella tasolla edesauttaa työllistämisen kynnyksen säilymistä mahdollisimman matalalla, mitä voidaan pitää myönteisenä vallitsevassa taloudellisen epävarmuuden tilassa.

Ystävällisin terveisin

Suomen Yrittäjät ry
Harri Hellstén
lainopillinen asiamies
09 229 22 940
harri.hellsten@yrittajat.fi