18.10.2012 klo 10:26
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-valiokunta

Työelämä ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa. Lisäksi erityisesti on pyydetty lausuntoa lomakorvausten huomioimisesta soviteltua päivärahaa määrättäessä. Esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan, että vuosilomakorvausten jaksotuksesta työttömyysturvassa luovuttaisiin ja jatkossa työttömyysetuutta maksettaisiin työttömyyden alusta lukien omavastuuajan jälkeen myös niille työnhakijoille, joille on maksettu työsuhteen päättyessä vuosilomakorvausta. Ehdotuksen tavoitteena on yksinkertaistaa työttömyysturvajärjestelmää.

Edelleen esityksessä ehdotetaan, että työmarkkinatuen saajan puolison tulojen perusteella suoritettavasta tarveharkinnasta luovuttaisiin. Ehdotuksen tavoitteena on lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoa ja työttömyysturvan kannustavuutta.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan toteutettavaksi määräaikainen työllistämisrahakokeilu. Työllistämisrahalla tarkoitetaan menettelyä, jossa pitkäaikaistyöttömälle maksetaan työllistymisen jälkeen työmarkkinatukea yhdeltä kuukaudelta samanaikaisesti palkan kanssa. Kokeilussa on mukana yhteensä 63 kuntaa. Muutos olisi voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. Ehdotuksen tavoitteena on lisätä työttömyysturvan kannustavuutta tekemällä työn vastaanottamisen kannattavammaksi.

Esityksessä ehdotetaan myös säädettäväksi työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat etuoikeutettaviksi toimeentulotuessa ja asumistuen tarkistuslykkäysaikaa pidennettäväksi määräaikaisesti vuoden 2015 loppuun saakka kuuteen kuukauteen nykyisestä kolmesta kuukaudesta.

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1.tammikuuta 2013. Ehdotettujen muutosten arvioidaan lisäävän valtion vuotuisia menoja yhteensä 59,1 miljoonaa vuosina 2013-2015 ja vuodesta 2016 lukien 54,9 miljoonaa euroa.

Ehdotetuista muutoksista vuosilomakorvausten jaksotuksen poistamisesta on sovittu syksyllä 2011 allekirjoitetussa työmarkkinajärjestöjen raamisopimuksessa. Muiden ehdotettujen muutosten taustalla on valtioneuvoston keväällä 2012 antamassa rakennepoliittisessa kannanotossa esitetyt ehdotukset. Hallituksen esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelun yhteydessä on kuultu työ- ja elinkeinoministeriötä, Kansaneläkelaitosta, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry:tä ja keskeisten työmarkkinajärjestöjen kanssa. Esityksen valmistelussa ei ole kuultu Suomen Yrittäjiä.

Pidämme esitettyjä muutoksia perusteltuina. Erityisen kannatettavina pidämme työllistämisrahakokeilua ja asumistukilakiin esitettyjä muutoksia, koska ne tekevät työn vastaanottamisen pitkäaikaistyöttömille kannustavammaksi.

Lomakorvausten huomioiminen soviteltua päivärahaa määrättäessä johtaisi nähdäksemme siihen, ettei nykytilanteeseen työnhakijan näkökulmasta todellisuudessa tulisi suurtakaan muutosta. Myöskään hallituksen esityksessä todettu järjestelmän yksinkertaistamisen tavoite ei tällöin täyttyisi.

Suomen Yrittäjät ry

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies