30.9.2014 klo 14:02
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Eduskunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan ansiopäivärahan laskentasäännöksiä muutettavaksi siten, että ansio-osa alenisi niiltä, joiden palkka ylittää 3 115 euroa kuukaudessa. Lisäksi tietyissä tilanteissa 90 päivältä maksettavaa ns. korotettua ansio-osaa ehdotetaan alennettavaksi. Laskentasääntöihin tehtävät muutokset alentavat työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitettavia ansiopäivärahamenoja vuosittain noin 50 miljoonalla eurolla, joka ehdotetaan tilitettäväksi Kansaneläkelaitokselle alentamaan valtion rahoitusvastuuta peruspäivärahamenoista.

Edelleen esityksessä ehdotetaan peruspäivärahan korotusosien rahoituksen siirtämistä työttömyysvakuutusrahastolta valtiolle.

Esityksessä ehdotetaan myös yrittäjän työssäoloehtoa koskevan, 1.1.2015 voimaan tulevan, lainmuutoksen voimaantulosäännöksen muuttamista lain soveltamisen yksinkertaistamiseksi siten, että uutta 15 kuukauden työssäoloehtoa sovellettaisiin ainoastaan yrittäjiin, joiden yritystoiminta päättyy uuden säännöksen tultua voimaan.

Esityksen tavoitteena on toteuttaa hallituksen päättämä 50 miljoonan euron säästö valtiolla aiheutuvista työttömyyspäivärahamenoista sekä selkiyttää työttömyysturvan rahoitusta. Säästöjen osalta tavoitteena on kohdistaa ne korkeimpia työttömyyspäivärahoja saaviin.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä keskeisten työmarkkinajärjestöjen kanssa. Suomen Yrittäjiä ei ole asian valmistelussa aiemmin kuultu.

Hallituksen tavoitteen toteuttaminen sekä säästön että kohdistamisen osalta lienee toteutettavissa parhaiten esityksessä ehdotetuin muutoksin. Työttömyysturvan rahoituksen selkiyttämisen osalta hallituksen tavoite jää kuitenkin osittain toteutumatta, sillä 50 miljoonan euron vuotuinen siirto työttömyysvakuutusjärjestelmästä perusturvaan monimutkaistaa rahoitusjärjestelmää. Esitys ei tältä osin ole myöskään linjassa sosiaalivakuutuksen perinteisen vastuunjaon kanssa, jossa valtio vastaa perusturvan rahoituksesta. On hyvä myös huomata, että työttömyysvakuutusrahasto maksaa jo nykyisin sinällään perustellusti Kansaneläkelaitokselle osuuden, joka keskimäärin vastaa työttömyyskassoihin kuulumattomien työntekijöiden palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuista kertyvää määrää.

Mikäli työttömyysturvan rahoitusta halutaan selkiyttää, olisi syytä pohtia yrittäjän perheenjäsenistä maksettavien ns. osaomistajan työttömyysvakuutusmaksujen (työnantajan 0,75 %, osaomistajan 0,19 % palkasta/2014) poistamista. Em. maksut menevät kokonaisuudessaan työttömyysvakuutusrahastolle ja sieltä palkansaajien ansiopäivärahojen rahoittamiseen. Osaomistajayrittäjä voi kuitenkin saada ansiosidonnaista päivärahaa vain yrittäjien työttömyyskassasta. Yrittäjien ansiosidonnaisista etuuksista valtio maksaa peruspäivärahaa vastaavan osuuden ja kassan jäsenet rahoittavat ansiosidonnaisen osuuden jäsenmaksuillaan. Työttömyysvakuutusrahasto ei osallistu osaomistajayrittäjän työttömyysetuuksien rahoitukseen millään tavalla. Tällä hetkellä siis osaomistajayrittäjät ja heidän työnantajansa rahoittavat työttömyysvakuutusmaksuillaan muiden työntekijöiden työttömyyspäivärahoja. Työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia tulisikin muuttaa siten, että osaomistajayrittäjistä maksettavat työttömyysvakuutusmaksut ohjattaisiin yrittäjien työttömyyskassoille tai maksujen periminen lopetettaisiin kokonaan.

Suomen Yrittäjät

Harri Hellstén
Lainopillinen asiamies