8.4.2011 klo 14:32
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, yliopisto- ja ammattikorkeakoululain sekä asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Sisäasiainministeriö

Sisäasiainministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Esityksen tavoitteena on saattaa kansallinen lainsäädäntö vastaamaan neuvoston direktiivin kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten eli ns. esityisosaajadirektiivin säännöksiä. Erityisosaajien maahanmuuttoa Suomeen on jo nykyisellään helpotettu, sillä he voivat pääsääntöisesti työskennellä maassa tavallisen oleskeluluvan perusteella. Esityksessä direktiivin täytäntöönpano on pyritty toteuttamaan niin, että se ei hankaloittaisi tarpeettomasti nykyistä järjestelmää.

Ulkomaalaislakiin esitetään lisättäväksi direktiivin edellyttämät määritelmät ja säännökset ns. EU:n sinisen kortin myöntämisen erityisedellytyksistä. Direktiivin mukaan kortin myöntäminen edellyttää, että työ vaatii erityisosaamista ja siitä maksetaan tarpeeksi korkeaa palkkaa. Oleskeluluvalle säädettäisiin kahden vuoden vakiovoimassaoloaika, ellei työsuhde ole voimassa lyhyemmän ajan. Lisäksi säädetään erityisosaajan ja hänen perheenjäsenensä hakemuksen käsittelyajasta.

Direktiivin mukaan EU:n sinisen kortin haltijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti jäsenvaltion omien kansalaisten kanssa mm. koulutuksen alalla. Sinisen kortin haltijat eivät voi osallistua tutkintoon johtavaan tilauskoulutukseen eikä heiltä voi periä lukukausimaksuja. Tämän vuosi esityksessä ehdotetaan muutoksia yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin.

Direktiivissä edellytetään myös yhdenvertaista kohtelua jäsenvaltion kansalaisten kanssa sosiaaliturvan suhteen. Yhdenvertaisen kohtelun saavuttamiseksi EU:n sinisen kortin haltijalta ei voida edellyttää asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetussa laissa säädettyä vähintään kahden vuoden työsopimusta osoituksena asumisen vakinaisuudesta. Esityksen mukaan tämä edellyttää muutosta em. lakiin.

Katsomme, että ehdotetuin muutoksin saavutetaan esityksen pyrkimys olla hankaloittamatta tarpeettomasti nykyistä, toimivaa järjestelmää. On tärkeää, että nykyisen joustavan kansallisen järjestelmän käyttö direktiiviin perustuvan EU:n sinisen kortin rinnalla säilyy edelleen mahdollisena. Suomen Yrittäjillä ei ole asiaan muuta lausuttavaa.

Suomen Yrittäjät ry

Rauno Vanhanen
johtaja