26.11.2015 klo 12:57
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunta

Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunta on pyytänyt kirjallista lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslain pykälää, jossa säädetään lapsen oikeudesta saada kunnan järjestämää varhaiskasvatusta päiväkodissa tai perhepäivähoidossa eli niin kutsutusta subjektiivisesta oikeudesta varhaiskasvatukseen. Lait on tarkoitettu tulevan voimaan 1.8.2016.

Varhaiskasvatusoikeuden muutosta koskeva esitys

Esityksen tavoitteena on turvata varhaiskasvatusoikeus jokaiselle lapselle ja perheelle riittävällä tasolla ottaen huomioon valtion talouden realiteetit. Esityksen mukaan jokaisella lapsella olisi oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa.

Päätös varhaiskasvatusoikeuden laajuudesta tehtäisiin perheen säännöllisen elämäntilanteen perusteella. Lapsella olisi lisäksi oikeus tarpeen mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen vanhemman osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi, että oikeus samaan paikkaan säilyisi päiväkodissa ja mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidossa, vaikka varhaiskasvatusoikeuden laajuus muuttuisi ehdotettavien muutosten takia.

Suomen Yrittäjät pitää esitystä kannatettavana. Esityksen myötä varhaiskasvatuksessa turvataan selkeät ja kustannustehokkaat toimintamallit 20 h viikossa varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille. Tämä mahdollistaa toiminnan optimoinnin yksityisissä päiväkodeissa.

Suomen Yrittäjät

Mika Tuuliainen
koulutusasioiden päällikkö