31.7.2014 klo 09:49
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (säännökset erikoistumiskoulutuksista)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee korkeakoulujen erikoistumiskoulutuksia. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia. Lakeihin tulisi lisättäväksi säännökset erikoistumiskoulutuksista. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä luonteeltaan täydennyskoulutusta pysyvämmäksi tarkoitettuja koulutuksia, joita järjestetään korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Suomen Yrittäjät pitää ehdotusta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksista kannatettavana. Ehdotetut säännökset selkeyttävät avoimen koulutuksen, tutkintokoulutuksen täydennyskoulutuksen ja erikoistumiskoulutusten profiilia ja tarkoituksenmukaisuutta koulutusjärjestelmässä.

Erikoistumiskoulutusten rahoitus

Esityksessä on todettu aiheellisesti nykyisten täydennyskoulutusten ja erikoistumisopintojen haasteina hajanaisuus, heikko kytkös yliopiston osaamiseen ja elinkaaren lyhyys; käytännössä koulutuksia ei pystytä järjestämään riittävästi pitkäjänteisen rahoituksen puuttumisen vuoksi.

Erikoistumiskoulutuksen asemoituminen osaksi korkeakoulujen perustehtävää onkin kannatettavaa. Rahoituksen perustuminen korkeakoulujen perusrahoitukseen ja harkinnanvaraisiin osallistujamaksuihin on selkeä ja hyvä ratkaisu. On hyvä, että maksun suuruus on määritelty enimmäiseuromääräisenä opintopistettä kohden. Mahdollisten maksujen verovähennysoikeus on yrittäjille tärkeä ja huomioitava lakiesityksissä.

Uudenlaisten erikoistumiskoulutusten suunnitteluvaiheeseen on varmistettava riittävä resursointi koulutusten laadun ja profiloinnin varmistamiseksi. Tähän liittyen on huomioitava, että esityksen mukaan varattu, noin 4 miljoonan euron vuosittainen panos, on suhteellisen vähän.

Yhteistyö

Ehdotuksen tulisi sallia myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiset erikoistumiskoulutukset. Nyt asetuksista ei löydy muutosehdotusta, jossa tämä olisi mainittu. Varsinkin esityksessä vahvasti esille nostettu erikoistumisopintojen modulaarisuus voisi tuoda ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteisiin koulutuksiin erinomaisen ja joustavan lisän.

Erikoiskoulutuksesta sopiminen

On tärkeää, että työelämä on mukana erikoistumiskoulutusta kehittämässä. Esityksessä ehdotetaan, että työelämää edustavat tahot sekä se tapa, jolla työelämän edustajat ovat osallistuneet sopimusmenettelyyn, on kirjattava sopimukseen. Suomen Yrittäjät toteaa, että kyseinen malli ei saa kuitenkaan johtaa yksipuoliseen koulutusten lobbaamiseen, vaan aitoon koulutustarpeiden tunnistamiseen ja tulokselliseen työelämäyhteistyöhön.

Suomen Yrittäjät

Mika Tuuliainen

koulutusasioiden päällikkö