19.1.2011 klo 12:01
Lausunto

Lausunto Hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 273/2010)

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on lisätä työeläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten sijoitusriskien arvioimisen tarkkuutta. Vastikään koettu taloustaantuma ja sen vaikutukset työeläkelaitosten toimintaan ovat osoittaneet, että nykyinen vakavaraisuusmekanismi ei mittaa kaikkia sijoitustoiminnan riskejä riittävällä tavalla. Pidämme perusteltuna sitä, että haetaan keinoja välttää koetun kaltaisia tilanteita, joissa eläkelaitosten olisi ollut realisoitava sijoitusomaisuuttaan ajankohtana, jona sijoitusten arvot olivat erityisen alhaalla.

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa ehdotusten johdosta. Toteamme samalla, että yrittäjäjärjestö ei ole ollut osallisena ehdotusten valmistelussa eikä sitä ole asiassa aiemmin kuultu.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Rauno Vanhanen
johtaja