2.10.2015 klo 09:58
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esityksen tausta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finpro Oy –nimisestä osakeyhtiöstä.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Finpro Oy ¬-nimisestä osakeyhtiöstä. Esityksen mukaan Finpro Oy on Suomen valtion täysin omistama voittoa tavoittelematon ja julkisia palveluita tarjoava osakeyhtiö, joka tulee jatkamaan Finpro ry:n toimintaa entisen yhdistyksen harjoittaman toiminnan sisältöisenä.

Esityksen tavoitteena on osana laajempaa Finpron toiminnan uudistamis- ja kehittämisprosessia yhtenäistää Finpro Oy:n lainsäädännöllinen asema muiden vastaavien työ- ja elinkeinoministeriön ohjaukseen kuuluvien organisaatioiden kanssa. Lisäksi lailla halutaan selkiyttää Finpro Oy:n asemaa kotimaassa ja kansainvälisesti kiinteästi Suomen valtiokonserniin kuuluvana toimijana.

Suomen Yrittäjät ry esittää lausuntonaan seuraavaa.

Yleistä

Suomen Yrittäjät kannattaa Finpro ry:n muuttamiseksi Finpro Oy ¬-nimiseksi osakeyhtiöksi. Finpron organisaatio on keskeinen osa suomalaisten yritysten kansainvälistymisen edistämistä, ja esitetyllä toimenpiteellä Finprosta tulee Suomen valtiokonserniin kuuluva tärkeä toimija.

Jo toteutetun organisaatiomuutoksen jälkeen Finpro ei ole enää harjoittanut liiketoimintaan, vaan se tarjoaa ainoastaan yleishyödyllisiä, julkisia palveluita toimimatta kilpailullisilla markkinoilla. Tämä on tuonut selkeyttä palvelutarjontaan. Silloin, kun yritys tarvitsee maksullisia konsultointi- tai muita palveluita, haetaan tälle paras ratkaisu markkinoilla toimivilta yrityksiltä.

Finpron keskeinen tehtävä on auttaa pk-yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla. On tärkeää, että toiminnan tavoitteet pidetään korkealla myös yhtiömuotoon siirryttäessä. Tähdennämme sitä, että Finpron on pystyttävä tehokkaaseen ja ennen kaikkea asiakaslähtöiseen palveluun osana laajempaa Team Finland –kokonaisuutta. Toimintaympäristö on haastava, mutta tiiviisti verkostoituneella käytännöllisellä toimintaotteella voidaan saavuttaa hyviä tuloksia.

Pk-yritysten kansainvälistymiseen satsaaminen on keskeisimpiä yhteiskunnan käytettävissä olevia keinoja yritystemme kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja kasvun kannustamiseksi. Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen onkin tarjottava vähintään yhtä hyvä ja tehokas järjestelmä kuin kilpailijamaissa. Tämä korostaa Finpron toiminnan merkityksellisyyttä.

Verrattuna muihin Pohjoismaihin, Suomessa valittu malli on erilainen suhteessa esimerkiksi Ruotsiin, jossa kilpailuneutraliteettiongelmaa ei ole nähty samalla tavalla kun Suomessa. Ruotsissa puolet BusinessSweden-organisaation rahoituksesta tulee konsulttitoimeksiannoista saaduista tuloista, ja myös elinkeinoelämä osallistuu panoksellaan toiminnan rahoitukseen.

Finpron toiminnan on tarpeen suuntautua jatkossa erityisen selvästi pk-yritysten kansainvälistymisen tukemiseen. Yhden luukun toimintamalli sopii hyvin pk-yritysten palvelemiseen niiden kansainvälistymisen eri vaiheissa. Finprolta tarvitaan erityistä aktiivisuutta myös markkinamahdollisuuksien identifioimisessa ja erilaisten suurempia yritysryhmiä hyödyttävien hankkeiden ja konsortioiden aikaansaamisessa.

Finpro Oy:n hallinnon asiantuntemus sekä rahoitus turvattava

Finpro ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksellä on aiemmin ollut nimitys- ja palkkiovaliokunta, jonka tehtävänä on ollut tehdä ehdotuksia yhdistyksen hallituksen ja neuvottelukunnan jäseniksi sekä hallituksen jäsenten palkkioksi, yhdistyksen kokouksen päätettäväksi. Hallituksen esityksessä sen enempää kuin esitetyssä yhtiöjärjestysluonnoksessakaan ei ole mainintaa nyt käytössä olevan nimitys- ja palkkiovaliokunnan jatkamisesta. Esitysluonnoksen mukaan Finpro Oy:n hallituksen kokoonpanon päättäisi jatkossa yhtiökokous. Tämä tarkoittaa käytännössä, että hallituksen valinnasta vastaa yksinomaan omistajaohjauksesta vastaava työ- ja elinkeinoministeriö.

Nyt tehtävien, Finpron hallintoa koskevien huomattavien muutosten yhteydessä on varmistettava, että Finpro Oy:n hallinnossa toimii myös jatkossa henkilöitä, joilla on selkeä kytkös yritystoimintaan ja kansainväliseen kauppaan. Finpron hallituksessa tulee myös jatkossa olla elinkeinoelämän järjestöjen edustus. Tällöin voidaan hyödyntää järjestöjen laajoja verkostoja ja taustaosaamista. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että Finpro Oy:n hallituksessa on myös jatkossa mikro- ja pienyritysedustusta. Katsomme, että tämä tavoite ja edellytys tulisi kirjata myös Finpro Oy:n yhtiöjärjestykseen.

Lisäksi toteamme huolemme liittyen Finpron rahoituksen turvaamiseen. Finpron resursseja on leikattu voimakkaasti. Toivomme, että yhdistyksen muuttaminen osakeyhtiöksi varmistaa Finpron tulevaa rahoitusta, jotta asiakkaille tarjottavat palvelut voidaan turvata.

Yksityiskohtaisena huomauksena toteamme, että hallituksen esityksen yritysvaikutuksia koskevassa osiossa on todettu yhtiöittämisellä olevan positiivisia vaikutuksia asiakkaiden parempaan palveluun. Toisaalta samassa kohdassa on todettu, ettei yhtiöittäminen vaikuta Finpron asiakkaisiin, sillä Finpron palvelut ja toiminta jatkuvat yhtiöittämisen jälkeen ennallaan. Tältä osin pidämme vaikutusten arviointia epäselvänä. On kuitenkin tärkeää, että nimenomaan asiakkaille, eli yrityksille tarjottavat palvelut pystytään turvaamaan muutoksen jälkeen jopa tehokkaammin ja tuloksellisemmin kuin aikaisemmin.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus Thomas Palmgren
toimitusjohtaja kansainvälisten asioiden päällikkö