5.11.2015 klo 13:18
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Eduskunta
Talousvaliokunta

Esityksen tausta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt asiantuntijaa kuultavaksi ja kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Finpro Oy –nimisestä osakeyhtiöstä.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä. Esityksen mukaan Finpro Oy on Suomen valtion täysin omistama voittoa tavoittelematon ja julkisia palveluita tarjoava osakeyhtiö, joka tulee jatkamaan Finpro ry:n toimintaa entisen yhdistyksen harjoittaman toiminnan sisältöisenä.

Esityksen tavoitteena on osana laajempaa Finpron toiminnan uudistamis- ja kehittämisprosessia yhtenäistää Finpro Oy:n lainsäädännöllinen asema muiden vastaavien työ- ja elinkeinoministeriön ohjaukseen kuuluvien organisaatioiden kanssa. Lisäksi lailla halutaan selkiyttää Finpro Oy:n asemaa kotimaassa ja kansainvälisesti kiinteästi Suomen valtiokonserniin kuuluvana toimijana.

Suomen Yrittäjät ry kiittää mahdollisuudesta lausua esitysluonnoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Yleistä

Suomen Yrittäjät kannattaa Finpro ry:n muuttamiseksi Finpro Oy -nimiseksi osakeyhtiöksi. Finpron organisaatio on keskeinen osa suomalaisten yritysten kansainvälistymisen edistämistä ja esitetyllä toimenpiteellä Finprosta tulee Suomen valtiokonserniin kuuluva toimija. Se on luonteva jatko prosessille, jossa Finpro vuonna 2014 luopui maksullisesta konsulttitoiminnasta.

Organisaatiomuutoksen jälkeen Finpro ei harjoita liiketoimintaan vaan tarjoaa ainoastaan yleishyödyllisiä, julkisia palveluita, eikä toimi kilpailullisilla markkinoilla. Tämä on tuonut selkeyttä palvelutarjontaan. Silloin kun yritys tarvitsee maksullisia konsultointi- tai muita palveluita, haetaan tälle paras ratkaisu muualta.

Finpron tehtävä on auttaa yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla. On tärkeää, että yhtiön toiminnan tavoitteet pidetään korkealla. Suomalaisen kansainvälistymisen edistäminen tulee olla vähintään yhtä hyvä ja tehokas kun kilpailijamaissa. Yksi Finpron vahvuuksista on sen globaalit toimialatiimit. Tämä toimintamuoto tuo globaalin osaamisen suomalaisten yritysten käyttöön ja sen tulee lähtökohtaisesti kattaa Finpron kaikki toimipisteet.

Verrattuna muihin Pohjoismaihin, Suomessa valittu malli on erilainen suhteessa esimerkiksi Ruotsiin, jossa kilpailuneutraliteettiongelmaa ei ole nähty samalla tavalla kun Suomessa. Ruotsissa puolet Business Sweden -organisaation rahoituksesta tulee konsulttitoimeksiannoista saaduista tuloista ja elinkeinoelämä osallistuu panoksellaan toiminnan rahoitukseen.

Team Finland -organisaatioiden vuorovaikutuksen ja yhteistyön osalta to-teamme, että tavoitteen tulee olla ” yhden luukun” toimintamalli, joka mahdollistaa myös aikaisempaa pitkäaikaisempia ja sujuvampia asiakkuuksia, kun järjestelmään kirjaudutaan sisään vain kerran. Yhteiset tietojärjestelmät edesauttavat tavoitteen saavuttamista. Finprolla tulee myös olla valmius palvella yrityksiä pitkäjänteisesti kansainvälistymisen eri vaiheissa.

Esitämme Finprolle selvitettäväksi asian, jossa kansainvälistymisen edis-tämisellä on kehitettävää. Maailmalla menestyminen vaatii kykyä kehittää konsortioita erilaisten hankkeiden ympärillä. Kun Team Finland -verkosto esimerkiksi identifioi markkinamahdollisuuksia, Finpro on yksi selkeä taho, jonka kautta sopivia yrityksiä hankkeen toteuttamiseksi tulisi pyrkiä löytämään ja löytyisi.

Finprolla tulee myös jatkossa olla kykyä uusiutua ja vastata haasteisiin jotka mm. digitalisaatio aiheuttaa. Finpron muutoksen myötä poistuu eräs yhdistysten tärkeä tuloksellisuuden mittari, eli jäsenmäärän kehitys. Tämä ei saa heikentää yhtiön innovaatiotoimintaa tai palveluiden kehittämistä. Finpron toiminnan keskiössä olevan asiakkaan tulee aina olla yritykset ja yrittäjät, ei esimerkiksi muut Team Finland -organisaatiot tai valtiohallinto.

Finpro Oy:n hallinnon asiantuntemus sekä rahoitus turvattava

Finpro ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksellä on aiemmin ollut nimitys- ja palkkiovaliokunta, jonka tehtävänä on ollut tehdä ehdotuksia yhdistyksen hallituksen ja neuvottelukunnan jäseniksi sekä hallituksen jäsenten palkkioksi, yhdistyksen kokouksen päätettäväksi. Hallituksen esityksessä kuin myöskään esitetyssä yhtiöjärjestysluonnoksessa ei ole mainintaa nyt käytössä olevan nimitys- ja palkkiovaliokunnan jatkamisesta. Esitysluonnoksen mukaan Finpro Oy:n hallituksen kokoonpanon päättäisi jatkossa yhtiökokous. Tämä tarkoittaa käytännössä, että hallituksen valinnasta vastaa yksinomaan omistajaohjauksesta vastaava työ- ja elinkeinoministeriö.

Nyt tehtävien, Finpron hallintoa koskevien huomattavien muutosten yhteydessä on varmistettava, että Finpro Oy:n hallinnossa toimii myös jat-kossa henkilöitä, joilla on selkeä kytkös yritystoimintaan ja kansainväliseen kauppaan. Finpron hallituksessa tulee myös jatkossa olla elinkeinoelämän järjestöjen edustus. Tällöin voidaan hyödyntää järjestöjen laajaa taustaosaamista. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että Finpro Oy:n hallituksessa on myös jatkossa mikro- ja pienyritysedustusta. Katsomme, että tämä tavoite ja edellytys tulisi kirjata myös Finpro Oy:n yhtiöjärjestykseen.

Lisäksi toteamme huolemme liittyen Finpron rahoituksen turvaamiseen. Finpron organisaatio on jo nyt leikattu minimiin, eikä organisaatiota saa nykytasosta enää pienentää. Toivomme, että yhdistyksen muuttaminen osakeyhtiöksi myös varmistaa Finpron tulevaa rahoitusta, jotta asiakkaille tarjottavat palvelut voidaan turvata. Hallituksen esityksen yritysvaikutuksia koskevassa osiossa on todettu yhtiöittämisellä olevan positiivisia vaikutuksia asiakkaiden parempaan palveluun. Toisaalta samassa kohdassa on todettu, ettei yhtiöittäminen lainkaan vaikuta Finpron asiakkaisiin, sillä Finpron palvelut ja toiminta jatkuvat yhtiöittämisen jälkeen ennallaan. Tältä osin pidämme vaikutusten arviointia epäselvänä. On kuitenkin tärkeää, että nimenomaan asiakkaille, eli yrityksille tarjottavat palvelut pystytään turvaamaan myös muutoksen jälkeen.

Lopuksi

Suomen Yrittäjät kannattaa Finpro ry:n muuttamiseksi Finpro Oy -nimiseksi osakeyhtiöksi. Muutoksen yhteydessä tulee varmistaa, että se ei heikennä asiakkaille tarjottavia palveluita. Lisäksi on huomioitava, että Finpron ensisijainen asiakas tulee myös jatkossa olla yritykset ja yrittäjät, ei hallinto. Finpron prosesseja pitää kehittää sillä tavalla, että ne ovat tehokkaita yritysten kannalta. Finpro on keskeinen osa Team Finland -verkostoa sekä kansallinen voimavara ja sen tehokas toiminta tulee pystyä turvaamaan myös jatkossa.

Suomen Yrittäjät ry

Thomas Palmgren
kansainvälisten asioiden päällikkö