18.2.2014 klo 12:29
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta (HE 200/2013 vp)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Yleistä

Esityksessä ehdotetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia muutettavaksi siten, että tuotannollisista tai taloudellisista syistä tehdyt irtisanomiset tai lomautukset eivät olisi esteenä työkokeilun järjestämiselle tai palkkatuen myöntämiselle, jos työkokeilun järjestäjänä toimiva tai palkkatukea hakeva työnantaja olisi ennen työkokeilusopimuksen tai palkkatukihakemuksen tekemistä tarjonnut työsopimuslain edellyttämällä tavalla työtä irtisanomilleen tai lomauttamilleen työntekijöille. Irtisanomiset tai lomautukset eivät olisi esteenä työkokeilun järjestämiselle tai palkkatuen myöntämiselle myöskään silloin, jos työnantajalla ei olisi velvollisuutta tarjota työtä irtisanomilleen tai lomauttamilleen työntekijöille.

Työkokeilun järjestämistä ja palkkatuen myöntämistä koskevissa säännöksissä huomioitaisiin jatkossa lisäksi työnantajan työsopimuslain mukainen velvollisuus tarjota työtä palveluksessaan oleville osa-aikatyöntekijöille.
Palkkatuen maksamiseen liittyen esityksessä esitetään lisäksi, että palkkatukea voitaisiin jatkossa maksaa, vaikka palkkauskustannukset jäisivät alle sen, mitä kuukaudessa maksettaisiin palkkatuen perustukena.

Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työnhakijan ei enää edellytettäisi uusivan työnhakuaan pitääkseen sen voimassa. Työnhaun uusimisen sijaan henkilön työnhaun voimassa olo edellyttäisi jatkossa, että henkilö asioisi työ- ja elinkeinoviranomaisen kanssa viranomaisen asettamassa määräajassa ja edellyttämällä tavalla.

Tämän lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan laissa tarkoitettuna asiantuntija-arviointina voitaisiin hankkia kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisia maahanmuuttajan alkukartoituksia.

Esitys on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.

Suomen Yrittäjät pitää nyt esitettäviä muutoksia pääosin perusteltuina ja hyväksyttävinä.

Työnantajaan liittyvät palkkatuen edellytykset

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 2 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa palkkatuen myöntäminen edellyttäisi muiden edellytysten lisäksi, että työnantaja on tarjonnut työtä sellaiselle tuotannollisesta tai taloudellisesta syystä irtisanomalleen työntekijälle, jonka irtisanomisaika on päättynyt palkkatuen hakemista edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Muutos on laajennus nykytilanteeseen, jossa työnantajan on tarjottava tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille mahdollisuutta palata entiseen työhönsä. Lisäksi voidaan esittää kysymys, onko esitetyn mukaisella muutoksella tarkoitus asettaa työnantajalle jopa laajempi velvollisuus tarjota työtä tällaiselle työntekijälle, jonka työsuhde on jo päättynyt, kuin esityksessä muutoin mainittu velvollisuus tarjota työtä irtisanotuille, lomautetuille tai osa-aikatyötä tekeville työntekijöille työsopimuslain edellyttämällä tavalla.

Työsopimuslain mukaan työnantajan on tarjottava työtä irtisanomalleen, työvoimatoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos hän tarvitsee työntekijöitä yhdeksän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Nyt esitetyn muutoksen voidaan nähdä olevan ristiriidassa tämän velvollisuuden kanssa ja katsomme, ettei sinänsä ole tarkoituksenmukaista laajentaa kyseistä velvollisuutta myöskään palkkatuen työnantajaan liittyviä velvollisuuksia arvioitaessa.

Esitetyn muutoksen muotoilun osalta voidaan pohtia, onko tarkoitus, että työnantajan tällaisissa tilanteissa palkkatukea saadakseen tulisi tarjota työtä kokonaan riippumatta siitä, soveltuisiko työ ollenkaan aiemmin irtisanotulle henkilölle. Esityksen perusteluissa olisikin paikallaan vielä selventää palkkatukeen liittyviä edellytyksiä niiden tilanteiden osalta, kun kyse on työnantajan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanomasta työntekijästä, jonka irtisanomisaika on päättynyt palkkatuen hakemista edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Tällöin palkkatuen edellytysten täyttymisen kannalta olisi riittävää, että työnantaja on työsopimuslain mukaisesti tarjonnut työntekijälle mahdollisuutta palata samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Atte Rytkönen
lainopillinen asiamies