21.10.2010 klo 08:06
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta, minkä johdosta lausumme asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkeindeksistä annettua lakia siten, että lakiin otettaisiin säännös perusturvan tason riittävyyden määräaikaisesta arvioinnista. Valtioneuvostolle joka neljäs vuosi annettavan arvioinnin teettämisestä vastaisi sosiaali- ja terveysministeriö. Arviointi olisi tarkoitus tehdä kerran vaalikaudessa ennen eduskuntavaaleja, jolloin se olisi käytettävissä muun muassa hallitusohjelmasta sovittaessa.

Esitysluonnos on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä SATA-komitean työn pohjalta.

Suomen Yrittäjät pitää esityksen tavoitetta luoda menettely säännölliseen perusturvan riittävyyden arviointiin sekä absoluuttisen että suhteellisen köyhyyden näkökulmasta kannatettavana. Lisäksi arvioinnin kautta on parhaimmillaan saatavissa poliittisen päätöksenteon tueksi tärkeää ja ajan tasalla olevaa tilasto- ja tutkimustietoa. Katsomme, ettei asiasta kuitenkaan ole täysin välttämätöntä säätää lailla, joskin uskomme, että lakisääteisyys saattaa olla ainoa tapa varmistaa arvioinnin säännöllisyys ja jatkuvuus.

Ystävällisin terveisin

Suomen Yrittäjät ry

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies