17.9.2013 klo 13:36
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta (HE 59/2013 vp)

Eduskunta
Talousvaliokunta

Lähtökohdat

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut yhdessä PRH:n kanssa esityksen kaupparekisterilain muuttamisesta. Esitys pohjautuu vuoden 2009 työryhmän raporttiin, jossa käsiteltiin henkilötietoja koskevan sääntelyn uudistamistarpeita erityisesti osoitetietojen sekä henkilötunnuksen käsittelyyn ja tietojen julkistamiseen liittyvää sääntelyä. Suomen Yrittäjät kannatti työryhmän esityksiä.

Lausunnolla olevan hallituksen esityksen mukaan henkilötietojen luovuttamista rajoitettaisiin henkilötunnuksen tunnusosan osalta ja osoitetietojen sijasta kaupparekisteriin ilmoitettaisiin ainoastaan kotikunta. Kotiosoitetiedot olisivat jatkossakin saatavilla väestötietojärjestelmästä. Lisäksi ulkomailla asuvien luonnollisten henkilöiden kotiosoitteen luovuttamista rajoitettaisiin. Esityksen tavoitteena on estää väärinkäytökset, jotka johtuvat siitä, että luonnollisten henkilöiden henkilötunnus ja osoite joutuvat vääriin käsiin.

Esitys on kannatettava

Esityksen tavoitteet ovat kannatettavia. Pidämme samalla myös tärkeänä, että julkisesta rekisteristä saadaan laajasti tietoja elinkeinoelämän tarpeisiin esimerkiksi silloin, kun arvioidaan sopimuskumppanin luotettavuutta tai selvitetään yrityksen vastuuhenkilöitä. Tämän vuoksi on myönteistä, että jokaisella olisi pääsääntöisesti jatkossakin oikeus saada tietoja, otteita ja todistuksia kaupparekisteriin merkitystä asioista.

Henkilötunnuksen osalta esitetään, että kaupparekisteriotteen syntymäaika olisi julkista tietoa ja tunnusosan saanti käyttötarkoitussidonnaista. Tunnusosa luovutettaisiin jatkossa vain sitä perustellusti tarvitseville. Henkilötunnuksen tunnusosaa ei näin saisi jatkossa käyttää esimerkiksi massaluovutusten yhteydessä, mitä voidaan pitää perusteltuna. Niillä, joilla on selkeä tarve oikeuksiensa, etujensa tai velvollisuuksiensa hoitamiseksi käsitellä henkilötietoja, olisi oikeus käsitellä henkilötunnusta kokonaisuudessaan.

Yritystoiminnan muodolle ei tule antaa merkitystä

Ehdotetun uuden 1 a §:n 2 momentissa säädetään poikkeuksesta oikeuteen saada tietoja rekisteristä liittyen henkilötunnuksen tunnusosaan ja osoitetietoihin. Pykälän perusteluissa todetaan, että henkilötietolain 13 §:ssä määritellään ne tahot, joilla on oikeus käsitellä ja saada henkilötunnuksia. Haluamme kiinnittää eduskunnan huomion siihen, että lausunnolla olevassa lakiesityksessä ei määritellä näitä tahoja henkilötietolaissa säädetyssä laajuudessa. Esityksen 1 a §:n yksityiskohtaisia perusteluja tulisikin muuttaa siten, että perusteluissa mainitaan myös luotonantajat (esim. yritysten väliset luottosopimukset) ja vuokranantajat.

Lisäksi toteamme, että esityksen 1 a §:n yksityiskohtaisten perusteluiden poikkeusluetteloon on kirjattu, että tarve poiketa pääsäännöstä voi olla esimerkiksi julkisyhteisöllä tai muilla yhteisöillä. Huomautamme, että yhteisöllä tarkoitetaan tavallisesti oikeushenkilöitä. Yhteisöjen lisäksi muita yritystoiminnan muotoja, kuten esimerkiksi yksityistä elinkeinonharjoittajaa, ei luettelossa tällä hetkellä ole. Toteamme, ettei yritystoiminnan muodolla ole tässä asiassa merkitystä, ja ettei muunlaiselle tulkinnalle ole perusteita. Esityksen 1 a §:n perusteluissa olevaa esimerkkiluetteloa tulisikin täydentää myös tältä osin.

Suomen Yrittäjät

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies