11.11.2010 klo 09:04
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunta
Hallintovaliokunta

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta, minkä johdosta lausumme asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämisestä. Kotouttamista koskevaa sääntelyä selkiytetään ja lain soveltamisalaa laajennetaan koskemaan kaikkia Suomessa asuvia maahanmuuttajia. Viranomaisten tehtävänjaosta esitetään säädettäväksi nykyistä selkeämmin ja yksityiskohtaisemmin.

Hallituksen esitys on valmisteltu sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolla ja sidosryhmistä koostuvassa ohjausryhmässä. Suomen Yrittäjät on toimittanut lausunnon sisäasiainministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta.

Suomen Yrittäjät pitää esityksen tavoitetta kannatettavana. Esitetyt muutokset muodostavat laajan ja joustavan kokonaisuuden, joka huomioi maahanmuuttajien heterogeenisyyden ja mitoittaa kotouttamista edistävät toimenpiteet maahanmuuttajan tilanteen mukaan. Erityisen myönteisenä Suomen Yrittäjät pitää sitä, että myös työperäisille maahanmuuttajille on hallituksen esityksen perusteella jatkossa mahdollista laatia kotoutumissuunnitelma.

Suomen Yrittäjät ry

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies