13.8.2009 klo 14:29
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia siten, että osittainen hoitoraha korotetaan 70 eurosta 90 euroon kalenterikuukaudelta ja että oikeus osittaiseen hoitorahaan laajennetaan koskemaan myös yrittäjiä. Yrittäjällä olisi oikeus osittaiseen hoitorahaan, jos hänen keskimääräinen viikoittainen työaikansa on enintään 30 tuntia alle kolmevuotiaan lapsen, peruskoulun ensimmäisellä tai toisella luokalla tai esiopetuksessa olevan lapsen hoidon vuoksi. Yrittäjän tulisi osittaista hoitorahaa hakiessa esittää Kansaneläkelaitokselle luotettava selvitys lapsen hoidon vuoksi toteutettavasta lyhyemmästä työajasta, josta ilmenee yrittäjän keskimääräisen viikoittaisen työajan olevan lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia. Osittaisen hoitorahan nostaminen ja laajentaminen koskemaan yrittäjiä perustuu Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan.

Suomen Yrittäjät pitää osittaisen hoitorahan laajentamista yrittäjiin erittäin kannatettavana. Ehdotettu muutos edistää yrittäjien työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä kaventaa yrittäjän ja palkansaajan sosiaaliturvassa olevia eroja.

Hallituksen esityksen yrittäjä-käsite on kuitenkin puutteellinen, koska se ulottaisi osittaisen hoitorahan vain YEL- ja MYEL-vakuutettuihin yrittäjiin, mutta sen sijaan ne yrittäjät, jotka omistavat yrityksestä alle 50 % olematta silti työ- tai virkasuhteessa, jäisivät edelleen etuuden ulkopuolelle (nk. TyEL-vakuutetut osaomistajat). Tämä ei ole tarkoituksenmukaista säännöksen tavoitteen ja ennen muuta osaomistajien yhdenvertaisen aseman kannalta. Suomen noin 240.000 yrittäjästä arviolta 47.000 on TyEL-vakuutettuja osaomistajia.

Tämän vuoksi hallituksen esityksen yrittäjä-käsitettä tulisi täsmentää esimerkiksi seuraavalla tavoin:

Yrittäjiksi katsotaan ne yrittäjät, jotka ovat yrittäjän eläkelain (1272/2006) tai maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) mukaan velvollisia ottamaan sanotun lain mukaisen vakuutuksen sekä ne yrittäjät, jotka omistavat yrityksestä alle 50 % omistusosuuden olematta silti työ- tai virkasuhteessa.

Tällä täsmennyksellä saavutettaisiin paremmin hallituksen esityksen ja hallitusohjelman tavoitteet yrittäjän ja palkansaajan sosiaaliturvan erojen kaventamisesta ja yrittäjien työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta sekä ennen muuta yrittäjä-osaomistajien yhdenvertainen kohtelu suhteessa muihin yrittäjiin ja palkansaajiin.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
Toimitusjohtaja

Outi Tähtinen
Lainopillinen asiamies