9.10.2013 klo 10:28
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia siten, että alle kolmevuotiaan lapsen vanhemmalle tai muulle huoltajalle maksettava osittainen hoitoraha korvataan uudella joustavalla hoitorahalla. Etuuden määrä olisi porrastettu sen saajan keskimääräisen viikoittaisen työssäoloajan mukaan kahteen tasoon. Jos hakijan työaika olisi enintään 22,5 tuntia viikossa tai 60 prosenttia alan tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta maksettaisiin hoitorahaa 240 euroa kuukaudessa. Etuuden määrä olisi 160 euroa kuukaudessa, jos työaika olisi yli 22,5 mutta enintään 30 tuntia viikossa tai enintään 80 prosenttia alan tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta. Joustavaa hoitorahaa ei maksettaisi, jos lapsen vanhempi tai muu huoltaja itse hoitaa lasta saaden kotihoidon tukea tai vanhemmalla tai huoltajalla olisi oikeus vanhempainpäivärahaan. Osittaisesta hoitorahasta poiketen uutta etuutta maksettaisiin myös apurahan saajille.

Esityksen tavoitteena on lisätä pienten lasten vanhempien ja huoltajien mahdollisuuksia sovittaa yhteen perhe- ja työelämä nykyistä joustavammin parantamalla heidän taloudellisia mahdollisuuksiaan osa-aikaiseen työskentelyyn.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa ko. ministeriön asettamassa työryhmässä tehdyn ehdotuksen pohjalta. Suomen Yrittäjiä ei ole aiemmin kuultu asiassa.

Pidämme esityksen tavoitetta kannatettavana ja uskomme esityksen toteutuessaan lisäävän sekä vanhempien halukkuutta siirtyä kokoaikaiselta kotihoidon tuelta aiemmin takaisin työelämään että kokoaikatyöstä osa-aikaiseen työhön. Katsomme myös, että esitys parantaa merkittävästi yrittäjävanhempien taloudellisia mahdollisuuksia sovittaa perhe-elämä ja yritystoiminta entistä saumattomammaksi kokonaisuudeksi.

Esityksessä arvioidaan, että kotihoidon tuelta osa-aikaiseen työhön ja siten joustavan hoitorahan saajiksi siirtyisi noin 2 400 henkilöä. Lisäksi arvioidaan, että noin 500 henkilöä siirtyisi kokopäivätyöstä osa-aikaiseen työhön ja joustavan hoitorahan saajiksi. Esityksen taloudelliset vaikutukset on laskettu em. arvioin. Pidämme esitettyjä laskelmia uuden etuuden käyttäjämääristä varsin maltillisina ottaen huomioon alle 3-vuotiaan lapsen osa-aikaisesta kotihoidosta maksettavaan hoitorahaan ehdotetun korotuksen suuruus.

Suomen Yrittäjät

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies