25.8.2008 klo 14:58
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu virkatyönä hallituksen esitys, jolla on tarkoitus panna täytäntöön Neuvoston direktiivi 2004/113/EY miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla (jäljempänä ”direktiivi”). Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (jäljempänä ”tasa-arvolaki”) siten, että tasa-arvolain säännöksiä hyvityksestä, vastatoimien kiellosta ja oikeusturvakeinoista sovellettaisiin myös tavaroiden ja palvelun tarjoajaan.

Suomen Yrittäjät suhtautuu ehdotettuihin muutoksiin osin varauksellisesti. Hyväksymme ne ehdotetut muutokset, jotka ovat välttämättömiä direktiivin täytäntöön panemiseksi Suomen lainsäädännössä. Tätä laajemmat muutosehdotukset tulee perustella hallituksen esityksessä erikseen. Hallituksen esityksessä tavaroiden ja palvelun tarjoajan vastuut ja velvollisuudet on johdettu tasa-arvolain työnantajaa koskevista säännöksistä niin, että tavaran ja palvelun tarjoajan vastuut ja velvollisuudet muodostuvat direktiivin edellyttämää tasoa ankarammiksi. Nykyinen tasa-arvolaki sisältää pääosin direktiivin edellyttämät muutokset.

Ehdotetut muutokset vaikuttaisivat laajasti läpi koko Suomen yrityskentän. Varovaisestikin arvioiden ehdotetuilla muutoksilla olisi vaikutuksia kymmeniin tuhansiin yrityksiin Suomen noin 250.000 yrityksestä. Tästä huolimatta hallituksen esityksessä ei ole huomioitu ehdotettujen muutoksien yritysvaikutuksia. Suomen Yrittäjät edellyttää, että hallituksen esityksessä arvioidaan ehdotettujen muutosten yritysvaikutukset valtioneuvoston periaatepäätöksellä 1.11.2007 antamien ohjeiden mukaisesti. Jos yritysvaikutusten arvioinnin perusteella voidaan todeta ehdotettujen muutosten aiheuttavan kielteisiä vaikutuksia elinkeinonharjoittajille, valmistelua ei tule jatkaa ennen kuin on löydetty tasapainoisemmat ratkaisut elinkeinonharjoittajien kannalta.

Ehdotetun tasa-arvolain muutoksen myötä tavaroiden ja palvelujen tarjoaja tulisi tasa-arvolain 11 §:n hyvityksenmaksuvelvollisuuden piiriin. Direktiivin edellyttämät toimenpiteet tosiasialliseen ja tehokkaaseen korvaukseen täyttyvät jo nykyisessä lainsäädännössämme, jossa loukatulla on mahdollisuus hakea vahingonkorvausta sekä siviilioikeudellisella kanteella että rikosperusteisena vahingonkorvauksena. Tämän vuoksi katsomme ensisijaisesti, että hyvityksenmaksuvelvollisuutta ei tule ulottaa tavaroiden ja palvelujen tarjoajiin.

Mikäli tavaroiden ja palveluiden tarjoajat vastoin kantaamme säädettäisiin kuuluvaksi hyvityksenmaksuvelvollisuuden piiriin, edellytämme toissijaisesti hyvitykselle asetetun euromääräisen alarajan poistamista. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (s.14) on kirjoitettu ansiokkaasti auki ne syyt, minkä vuoksi alarajan asettaminen on etenkin pienille yrityksille ja yksityishenkilöille kohtuutonta. Tämän havainnon tulee olla ehdotetun muutoksen pohjana. Jos hyvityksen alarajaksi määritellään 3.000 euroa, tulisi pienten yritysten ja yksityishenkilöiden hyvityksen alentamiseksi vedota erikseen oikeudenkäynnissä alentamiseen johtaviin syihin. Myös tämä tulisi aiheuttamaan ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Jos tasa-arvolaissa määrätään hyvityksen alaraja, tullaan sitä pitämään käytännössä lähtökohtana myös oikeuskäytännössä. Tämä johtaa käytännössä siihen, että tavaroiden ja palvelujen tarjoajien erityisiä olosuhteita ei oteta huomioon.

Hallituksen esityksen 8 e §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa tulee myös korostaa direktiivin johtolauseen 14 kohtaa siitä, että kaikilla yksilöillä on vapaus valita sopimuskumppani liiketointa varten ja ettei tasa-arvolain muutos vaikuta yksilön vapauteen valita sopimuskumppaninsa.

Suhtaudumme myös varauksellisesti siihen, että tasa-arvovaltuutetulle annettaisiin oikeus suorittaa tarpeellinen tarkastus tavaroiden ja palvelujen tarjoajan tiloissa.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Antti Neimala
johtaja

Outi Tähtinen
lainopillinen asiamies