15.5.2013 klo 15:34
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksesta (HE 41/2013)

Talousvaliokunta

Esityksen lähtökohdat

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Patentti- ja rekisterihallituksesta. Lailla korvattaisiin nykyinen patentti- ja rekisterihallituksesta annettu laki. Esityksen tarkoituksena on selkeyttää Patentti- ja rekisterihallituksen ohjausjärjestelmää korvaamalla viraston johtokunta neuvottelu-kunnalla. Muutoksen myötä luovuttaisiin johtokunnan muodollisesta toimivallasta. Viraston yhteydessä tehtävää sidosryhmäyhteistyötä jatkettaisiin neuvottelukunnassa.

Lisäksi esityksen tarkoituksena on selkeyttää viraston organisaation lain- ja asetuksentasoista sääntelyä siten, että toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta vastaava pääjohtaja voisi aiempaa itsenäisemmin päättää myös viraston organisaatiosta. Muutoksella pyritään mahdollistamaan nykyiset organisaatiorajat ylittävä toiminnan tarkastelu ja tarvittaessa tehtävien uudelleenorganisointi.

Suomen Yrittäjien näkemys

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on yritysten näkökulmasta erityisesti palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio. Viraston toimintaan ollaan yleisesti ottaen tyytyväisiä. Vuonna 2010 tehdystä arvioinnista ilmenee, että PRH on yksi parhaiten toimivista virastoista. Henkilökunnan asiakaspalveluasennetta, viraston neuvontapalveluja sekä PatRekiä pidettiin tehdyissä arvioissa erinomaisina ja PRH:ta asiantuntevana virastona.

Voimassa olevan patentti- ja rekisterihallitusta koskevan lain mukaan PRH:lla on johtokunta, jonka jäsenet valtioneuvosto määrää. Johtokunnan tehtävät on määritelty patentti- ja rekisterihallitusta koskevassa asetuksessa. Sen mukaan johtokunnan tehtävänä on asettaa käytännön tavoitteet patentti- ja rekisterihallituksen toiminnalle sekä päättää sen toimintalinjoista ottaen huomioon virastolle asetetut tavoitteet, ohjata ja valvoa virastolle asetettujen tavoitteiden toteutumista, päättää talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta, nimittää pääjohtajan esityksestä ylijohtaja ja linjanjohtajat, edistää viraston ja sen palvelujen käyttäjien välistä yhteistyötä sekä käsitellä muut viraston yleisen toiminnan kannalta merkittävät asiat, jotka pääjohtaja saattaa johtokunnan käsiteltäväksi tai jotka se ottaa käsiteltävikseen. Johtokunnan käsiteltäväksi ei kuitenkaan kuulu asia, joka koskee virastossa käsiteltävänä olevaa yksittäistä hakemus-, ilmoitus- tai valitusasiaa.

Käsillä olevan esityksen myötä luovuttaisiin johtokunnan toimivallasta ja sidosryhmäyhteistyötä jatkettaisiin neuvottelukunnassa. Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan organisaation muuttamista edellä tarkoitetulla tavalla tulisi kuitenkin vielä harkita. Näkemyksemme mukaan nykyjärjestelmä on toiminut hyvin. Johtokunnan toimivalta ja tehtävät ovat tiivistäneet sidosryhmien mahdollisuutta vaikuttaa tärkeän palvelu- ja asiantuntija organisaation toimintaan. Johtokunnalla on siten ollut merkittävä rooli viraston toiminnassa. Muutoksen myötä on selvää, ettei sidosryhmillä enää ole aiempaa vastaavaa vaikutusmahdollisuutta keskeisen yhteistyöorganisaation toimintaan.

Hallituksen esityksen valmistelutapa

Hallituksen esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä virkatyönä. Esityksestä on pyydetty lausunnot valtiovarainministeriöltä, oikeusministeriöltä ja Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Kiinnitämme talousvaliokunnan huomiota siihen, ettei Suomen Yrittäjiltä eikä muiltakaan PRH:n keskeisiltä sidosryhmiltä ole pyydetty lausuntoa nyt ehdotetusta organisaatiomuutoksesta, vaan asia on tullut ensimmäisen kerran tarkasteltavaksi talousvaliokunnan esittämällä lausuntopyynnöllä. Hallituksen esityksen valmistelussa noudatettua menettelyä ei voida pitää onnistuneena.

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö, varatuomari
Suomen Yrittäjät