10.8.2012 klo 13:30
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa
mainitussa asiassa, jonka johdosta esitämme lausuntonamme kohteliaimmin seuraavaa.

Yleistä

Esityksen tavoitteena on hallitusohjelmassa ja valtion kehyspäätöksessä sovitun tavoin valtion talouden tasapainottaminen hidastamalla menojen kasvua sekä hillitsemällä kustannuksia. Tämän lisäksi esityksellä pyritään helpottamaan paljon lääkkeitä käyttävien asemaa sekä selkeyttämään sairaanhoitovakuutuksen lääkärin- ja hammaslääkäripalkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvausperusteita ja parantamaan vakuutetun mahdollisuutta ennakoida saamansa sairaanhoitokorvauksen määrää.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että vakuutetun omavastuuosuuksia lääke- ja matkakustannuksista korotetaan. Samalla kuitenkin ehdotuksessa pyritään parantamaan paljon lääkkeistä maksavien asemaa laskemalla lääkekustannusten vuotuista omavastuuosuutta. Lääkekorvausmenojen kasvun hillitsemiseksi myös viitehintajärjestelmään kuulumattomien lääkevalmisteiden kohtuullisia tukkuhintoja ehdotetaan alennettavaksi viisi prosenttia helmikuun alusta 2013 lukien. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että lääkärinpalkkio- ja hammaslääkärin palkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvaamisessa siirryttäisiin euromääräiseen korvaukseen. Kiinteästä tutkimuksen ja hoidon omavastuusta luovuttaisiin näiden korvausten kohdalla.

Esityksen mukaan ehdotetuista muutoksista syntyvä säästö ehdotetaan kohdennettavaksi kokonaisuudessaan sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen valtion rahoitusosuuteen. Kohdentaminen toteutettaisiin määräaikaisella lainmuutoksella, jossa vakuutettujen ja valtion välisiä rahoitusosuuksia muutettaisiin lisäämällä sairaanhoitovakuutuksen rahoitukseen vakuutettujen sairaanhoitomaksuilla rahoitettava säästön suuruinen korjauserä ja vähentämällä valtion rahoitusosuutta korjauserän suuruisella rahamäärällä.
Hallituksen esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Lääkekorvauksia koskevat ehdotukset perustuvat lääkekorvausjärjestelmän kehittämistyöryhmän työhön ja sen antamaan väliraporttiin. Muut sairaanhoidon ja matkakustannusten korvaamista koskevat esitykset on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Sairaanhoitovakuutuksen korvausmenojen leikkaaminen

Esillä olevan ehdotuksen mukaan nykyisessä hallitusohjelmassa ja valtiontalouden kehysohjelmassa oleva sairausvakuutuskorvauksia koskeva, yhteensä 153 miljoonan euron säästövelvoite valtion menoihin ehdotetaan kohdennettavaksi täysimääräisesti valtion rahoitusosuuteen eli valtion osuutta sairausvakuutuksen sairaanhoito-vakuutusmenojen rahoituksesta vähennettäisiin mainitulla 153 miljoonalla eurolla. Ehdotuksen mukaisesti säästöistä vuositasolla 113 miljoonaa euroa kohdistuisi lääkekorvausmenoihin, 20 miljoonaa euroa sairausvakuutuksen matkakorvausmenoihin ja 20 miljoonaa euroa sairaanhoitovakuutuksesta korvattaviin tutkimus- ja hoitokuluihin. Rahoitusta koskevat säännökset olisivat voimassa 31. päivään joulukuuta 2014 saakka.

Ehdotuksen mukainen säästöjen kohdentaminen valtiolle lisäisi palkansaajien ja yrittäjien suhteellista maksurasitusta. Vakuutettujen vakuutusmaksut pysyisivät ennallaan, sillä vakuutusmaksuilla rahoitettava euromäärä ei muuttuisi. Sen sijaan maksettuihin vakuutusmaksuihin suhteutettuna saatavien etuuksien ja korvausten määrä vähenisi. Vaikka esitetyn kaltaista ratkaisua voidaan pitää tässä taloudellisessa tilanteessa perusteltuna, ei esitystä näkemyksemme mukaan kuitenkaan voida pitää täysin ongelmattomana. Nyt esitettyjen uudistusten mukaisena vaarana on ensinnäkin, että sairausvakuutuksen kautta saatavan korvauksen pieneneminen aiheuttaa potilaiden siirtymistä yksityiseltä sektorilta julkiselle, aiheuttaen pahimmillaan palvelujen saatavuuden heikkenemistä ja potilasjonojen kasvamista. Toiseksi siirtymä merkitsisi samalla pienille lääkäripalveluyrityksille kilpailukyvyn heikkenemistä, asiakasmäärien pienentymistä ja tätä kautta jopa taloudellisia vaikeuksia.

Sairaanhoitokorvaus – siirtyminen euromääräiseen korvausmenettelyyn

Sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaukset täydentävät julkisen terveydenhuollon tarjoamia palveluita, korvaamalla vakuutetuille osan yksityisten terveydenhuolto-palvelujen käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista. Nykykäytännön mukaan sairausvakuutuslain mukainen korvaus lasketaan vahvistetun taksan määrästä.

Hallituksen esityksen mukaan sairausvakuutuksen lääkärin-, hammaslääkärin- sekä tutkimuksen ja hoidon korvausperusteiden ja taksajärjestelmän monimutkaisuuteen on kiinnitetty viime vuosina runsaasti huomiota. Korvausperusteita ja taksajärjestelmää on pidetty rakenteeltaan monimutkaisena, hallinnollisesti työläänä ja asiakkaalle vaikeasti hahmottuvana kokonaisuutena. Esillä olevan ehdotuksen mukaan nykyistä käytäntöä muutettaisiin siten, että lääkärinpalkkio- ja hammaslääkärin palkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvaamisessa siirryttäisiin yksinkertaisempaan, euromääräiseen korvausmenettelyyn. Esityksen tavoitteena on parantaa menetelmän selkeyttä sekä toimivuutta. Lisäksi uudistuksella pyritään parantamaan potilaiden tietoisuutta hoidon kustannuksista saatavaa korvausta sekä maksettavaksi jäävää osuutta koskien. Suomen Yrittäjät pitää edellä mainittuja tavoitteita perusteltuina ja kannatettavina.

Ystävällisin terveisin

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja
09 229 22 950
jussi.jarventaus@yrittajat.fi

Atte Rytkönen
lainopillinen asiamies
09 229 22 871
atte.rytkonen@yrittajat.fi