23.10.2012 klo 13:35
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että vakuutetun omavastuuosuuksia lääke- ja matkakustannuksista korotetaan. Samalla kuitenkin ehdotuksessa pyritään parantamaan paljon lääkkeistä maksavien asemaa laskemalla lääkekustannusten vuotuista omavastuuosuutta. Lääkekorvausmenojen kasvun hillitsemiseksi myös viitehintajärjestelmään kuulumattomien lääkevalmisteiden kohtuullisia tukkuhintoja ehdotetaan alennettavaksi viisi prosenttia helmikuun alusta 2013 lukien. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että lääkärinpalkkio- ja hammaslääkärin palkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvaamisessa siirryttäisiin euromääräiseen korvaukseen. Kiinteästä tutkimuksen ja hoidon omavastuusta luovuttaisiin näiden korvausten kohdalla.

Esityksen mukaan ehdotetuista muutoksista syntyvä säästö ehdotetaan kohdennettavaksi kokonaisuudessaan sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen valtion rahoitusosuuteen. Kohdentaminen toteutettaisiin määräaikaisella lainmuutoksella, jossa vakuutettujen ja valtion välisiä rahoitusosuuksia muutettaisiin lisäämällä sairaanhoitovakuutuksen rahoitukseen vakuutettujen sairaanhoitomaksuilla rahoitettava säästön suuruinen korjauserä ja vähentämällä valtion rahoitusosuutta korjauserän suuruisella rahamäärällä.

Esityksen tavoitteena on hallitusohjelmassa ja valtion kehyspäätöksessä sovitun tavoin valtion talouden tasapainottaminen hidastamalla menojen kasvua sekä hillitsemällä kustannuksia. Tämän lisäksi esityksellä pyritään helpottamaan paljon lääkkeitä käyttävien asemaa sekä selkeyttämään sairaanhoitovakuutuksen lääkärin- ja hammaslääkäripalkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvausperusteita ja parantamaan vakuutetun mahdollisuutta ennakoida saamansa sairaanhoitokorvauksen määrää.

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1.tammikuuta 2013. Lääkekorvauksia koskevia säännöksiä, lukuun ottamatta vuotuista omavastuuta koskevaa säännöstä, sovellettaisiin kuitenkin 1.helmikuuta 2013 alkaen. Rahoitusta koskevat säännökset puolestaan olisivat voimassa vuoden 2014 loppuun.

Hallituksen esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Lääkekorvauksia koskevat ehdotukset perustuvat lääkekorvausjärjestelmän kehittämistyöryhmän työhön ja sen antamaan väliraporttiin. Muut sairaanhoidon ja matkakustannusten korvaamista koskevat esitykset on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa. Suomen Yrittäjiä on kuultu asian valmisteluvaiheessa.

Ehdotuksen mukainen säästöjen kohdentaminen valtiolle lisäisi palkansaajien ja yrittäjien suhteellista maksurasitusta. Vakuutettujen vakuutusmaksut pysyisivät ennallaan, mutta maksettuihin vakuutusmaksuihin suhteutettuna saatavien etuuksien ja korvausten määrä vähenisi. Esitystä voidaan pitää vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa perusteltuna, muttei kuitenkaan täysin ongelmattomana. Sairausvakuutuksen kautta saatavan korvauksen pieneneminen saattaa aiheuttaa potilaiden siirtymistä yksityiseltä sektorilta julkiselle, josta pahimmillaan on seurauksena palvelujen saatavuuden heikkenemistä ja potilasjonojen kasvamista. Samalla muutos merkitsisi pienille lääkäripalveluyrityksille kilpailukyvyn heikkenemistä, asiakasmäärien pienentymistä ja tätä kautta jopa taloudellisia vaikeuksia.

Sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaukset täydentävät julkisen terveydenhuollon tarjoamia palveluita, korvaamalla vakuutetuille osan yksityisten terveydenhuoltopalvelujen käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista. Nykykäytännön mukaan sairausvakuutuslain mukainen korvaus lasketaan vahvistetun taksan määrästä. Korvausperusteita ja taksajärjestelmää voidaan perustellusti pitää rakenteeltaan monimutkaisena, hallinnollisesti työläänä ja asiakkaalle vaikeasti hahmottuvana kokonaisuutena. Suomen Yrittäjät pitää esityksen tavoitteita parantaa menetelmän selkeyttä sekä toimivuutta ja sen tuomia mahdollisuuksia parantaa etukäteen potilaiden tietoisuutta hoidon lopullisista kustannuksista siten, että lääkärinpalkkio- ja hammaslääkärin palkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvaamisessa siirryttäisiin yksinkertaisempaan euromääräiseen korvausmenettelyyn, perusteltuna ja kannatettavana.

Suomen Yrittäjät ry

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies