15.11.2010 klo 10:30
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että sairauspäivärahan enimmäisajan täyttymisestä huolimatta päivärahaa voitaisiin maksaa, jos henkilö palaa työhön ja hänen aikaisempi sairautensa uusiutuu aiheuttaen työkyvyttömyyttä. Edellytyksenä olisi, että sairaus uusiutuu työssäolon jatkuttua yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivää. Tällöin sairauspäivärahaa maksettaisiin omavastuuajan jälkeen yhdessä tai useammassa jaksossa yhteensä enintään 50 arkipäivältä. Lisäksi esitetään, ettei kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke olisi enää sairauspäivärahan estävä etuus, vaan eläke vähennettäisiin sairauspäivärahasta. Esityksessä esitetään edellä mainittujen lisäksi joitain pienempiä, lähinnä teknisluonteisia muutoksia lainsäädäntöön.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen kanssa. Suomen Yrittäjiä on kuultu asian valmisteluvaiheessa.

Suomen Yrittäjät suhtautuu esityksen muutoksiin lähtökohtaisesti myönteisesti. Esityksen tavoitteita pitää sairauspäivärahaa enimmäisajan saaneet, mutta ei pysyvästi työkyvyttömät, henkilöt joustavammin mukana työelämässä sekä madaltaa työnantajan kynnystä palkata tällaisia henkilöitä, voidaan pitää myönteisinä. Esitetyt muutokset lisäävät kuitenkin työnantajamaksujen nostopaineita ja saattavat sitä kautta toteutuessaan nostaa työllistämisen kynnystä. Esityksessä ilmoitetut vakuutusmaksujen korotustarpeet huomioon ottaen Suomen Yrittäjät ei kuitenkaan vastusta esitystä.

Suomen Yrittäjät

Rauno Vanhanen
johtaja