16.11.2015 klo 15:14
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esityksen tausta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan tietoyhteiskuntakaarta muutettavaksi siten, että saatetaan kansallisesti voimaan radiolaitedirektiivi. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että Euroopan unionin alueella käyttöön otettavat ja markkinoille saatettavat radiolaitteet ovat turvallisia, käyttävät radiotaajuuksia tehokkaasti ja tukevat radiotaajuuksien tehokasta käyttöä haitallisten häiriöiden välttämiseksi.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan tietoyhteiskuntakaareen lisättäväksi myös julkisesti säänneltyä satelliittipalvelua koskevat säännökset.

Lisäksi hallituksen esityksessä ehdotetaan tehtäväksi eräitä pienempiä muutoksia, jotka liittyvät tietoyhteiskuntakaaren voimaantulon jälkeen havaittuihin muutostarpeisiin. Nämä muutokset koskevat erityisesti televisio- ja radiotoiminnan sääntelyä.

Suomen Yrittäjät ry kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Yleistä

Sujuvampi sääntely ja tarpeettoman sääntelyn purkaminen on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista. Sääntely- ja norminpurkuhankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea ja tätä kautta lisätä Suomen kilpailukykyä ja tuottavuutta. EU-sääntelyn osalta hallituksen ohjelmassa on todettu, että Suomen EU-vaikuttamisen yhtenä painopisteenä on nykyistä vähäisempi, parempi ja kevyempi sääntely ja että EU-säännösten toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta lisäsääntelystä, joka aiheuttaisi kilpailukykyä haittaavaa taakkaa.

Nyt esitettävät muutokset koskevat pääosin radiolaitedirektiivin implementointia. Sen lisäksi ministeriö esittää kuitenkin myös yksittäisiä, direktiivin implementointiin liittymättömiä muutoksia. Näiden osalta haluamme kiinnittää huomiota esityksen mukaiseen tietoyhteiskuntakaaren 315 §:n muutokseen. Esityksessä ehdotetaan pykälään lisättäväksi uusi kuudes momentti, jonka mukaan Viestintävirastolla olisi jatkossa oikeus antaa tarkempia määräyksiä viraston tämän lain mukaisia tehtäviä varten säännöllisesti kerättävistä viestintäpalvelujen ja –verkkojen saatavuutta, laatua ja hintoja sekä liittymämääriä koskevista tiedoista, tietojen muodosta ja tietojen toimittamisesta viestintävirastoon.

Näkemyksemme mukaan kyseinen uudistus tuo lisää yrityksiin kohdistuvaa sääntelyä jo muutoinkin vahvasti säännellylle teletoimialalle, vastoin hallitusohjelman keskeisimpiä tavoitteita. Korostamme, että Viestintävirastolla on jo nykyisen lain mukaan yleinen tiedonsaantioikeus. On huomattava, että teleyritysten liiketoiminnan kannalta kaikki tarvittavat tiedot ovat tyypillisesti hajautettuina eri tietojärjestelmissä, eikä niiden yhdistely ole viraston haluamalla tavalla ja haluttuun muotoon läheskään aina mahdollista. Muutoksesta yrityksille aiheutuvia kustannusvaikutuksia ei ole lakiesityksessä arvioitu lainkaan. Lainsäädäntömuutoksia tehtäessä on äärimmäisen tärkeää, että esityksen mahdolliset vaikutukset arvioidaan mahdollisimman tarkasti. Tältä osin pidämme esityksen perusteluja ja vaikutusten arviointia riittämättömänä.

Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa nyt esitettävään kokonaisuuteen.

Kunnioittavasti
Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus Atte Rytkönen
toimitusjohtaja lainsäädäntöasioiden päällikkö