24.1.2023 klo 10:36
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tuloverolain 10 §:n muuttamisesta sekä veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteutettavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen 9 artiklaan tehdyn varauman peruuttamisesta ja ilmoitusten antamisesta

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 279/2022 vp

Hallituksen esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti asetetun eräiden osinkojen lähdeverotusta ja kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verotuksen uudistamista selvittävän työryhmän raportin suosituksiin ja on osa hallituksen budjettineuvotteluissa sopimaa veropohjan tiivistämispakettia.

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kiinteästä omaisuudesta saatu tulo on aina vahvasti taloudellisesti sidoksissa sijaintivaltioonsa, ja kansainvälisessä vero-oikeudessa lähtökohtana on kiinteistön sijaintivaltion verotusoikeus kiinteistön luovutuksesta saatuun tuloon. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n malliverosopimuksessa, jolle myös Suomen tekemät verosopimukset pitkälti pohjautuvat, lähtökohtana on, että verotusoikeus kiinteistön luovutuksesta saatuun tuloon kuuluu kiinteistön sijaintivaltiolle.

Kannatamme hallituksen esityksen tavoitetta Suomen veropohjan tiivistämisestä mahdollistamalla Suomen tekemissä uusimmissa verosopimuksissa Suomelle allokoidun verotusoikeuden käyttäminen kiinteistöjen välillisissä luovutuksissa. Ehdotetut muutokset ovat kansainvälisen vero-oikeuden periaatteiden valossa lähtökohtaisesti perusteltuja. Veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen 9 artiklaan tehdyn varauman peruuttaminen on tässä yhteydessä myös perusteltu toimenpide, joka tukee tavoitetta laajentaa välillisesti omistettujen kiinteistöjen luovutusvoittojen verotusoikeutta.

Suomen Yrittäjät

Laura Kurki
veroasiantuntija