8.10.2014 klo 12:56
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta (HE 96/2014 vp)

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan esityksen johdosta kunnioittavasti seuraavaa:
Ehdotukset kohdistuvat työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnon kehittämiseen erityisesti läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisäämiseksi. Esityksellä lisättäisiin yhtiöiden johtoa koskevia julkistettavia tietoja, kuten johtoon kuuluvien henkilöiden jäsenyydet yhteiskunnallisesti merkittävien yhteisöjen hallintoelimissä sekä yhtiön sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden arvopaperiomistukset. Yhtiöiltä edellytettäisiin toimivien hallintojärjestelmien varmistamista ja kirjallisten toimintaperiaatteiden vahvistamista keskeisistä toiminnoistaan. Myös esteellisyyssääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi. Muutoksilla tavoitellaan työeläkejärjestelmän luotettavuuden parantamista. Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa näiden ehdotusten johdosta.

Suomen Yrittäjät haluaa kiinnittää tässä yhteydessä huomiota vielä työeläkeyhtiöiden hallinnon järjestämiseen, joka mielestämme ei ole tyydyttävässä tilassa. Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto on rakennettu siitä lähtökohdasta, että keskeisissä hallintoelimissä (hallitus ja hallintoneuvosto) on TYEL-vakuutuksen piirissä olevien edustus. Sekä hallituksessa että hallintoneuvostossa on työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain mukaan oltava yhteensä vähintään puolet ”vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä”. Vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia on oltava yhtä monta kumpiakin.

Työeläkevakuutusyhtiöissä ovat yksityissektorin palkansaajien lisäksi vakuutettuina myös yrittäjät YEL-vakuutuksin. YEL-järjestelmässä yrittäjä on sekä vakuutuksenottaja että vakuutettu. YEL-vakuutetuille ei ole lailla taattu vastaavalla tavalla edustusta eläkeyhtiöiden hallinnossa kuin TYEL-järjestelmän osapuolille.

YEL-vakuutuksia oli v. 2013 noin 210.000. TYEL:ssä taas vakuutuksia oli noin 140.000 ja vakuutettuja palkansaajia noin 1,5 miljoonaa. Vakuutusmaksuja kertyi vastaavasti YEL-maksuista 1 mdr. euroa, työnantajien TYEL-maksuista 14,5 mrd. euroa ja palkansaajien TYEL-maksuista 4,3 mrd. euroa.

Vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustus työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnossa perustuu siihen, että eläkeyhtiön toiminnassa on kyse heidän maksamiensa eläkemaksujen ja eläkevarojen hoitamisesta. Sama peruste pätee myös YEL-vakuutettuihin yrittäjiin, myös heillä on intressi olla valvomassa ja päättämässä, miten heidän eläketurvastaan yhtiöissä huolehditaan.

Tämän johdosta Suomen Yrittäjät on katsonut, että työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia on muutettava siten, että YEL-vakuutettujen edustus yhtiöiden hallituksissa ja hallintoneuvostoissa taattaisiin vastaavalla tavalla kuin TYEL:ssa tarkoitettujen vakuutuksenottajien ja vakuutettujen osalta on tehty. Olisi siis säädettävä, että eläkeyhtiön hallituksessa ja hallintoneuvostossa on oltava edellisten lisäksi YEL:ssä tarkoitettujen yrittäjien edustaja, joka valitaan keskeisten yrittäjiä edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä.

Toivomme, että valiokunta voisi mietinnössään edellyttää, että hallitus valmistelee työeläkevakuutusyhtiölakia koskevan muutoksen, jolla myös YEL-vakuutettujen edustus yhtiöiden hallituksissa ja hallintoneuvostoissa taattaisiin edellä esitetyllä tavalla.

Rauno Vanhanen
johtaja
Suomen Yrittäjät