24.10.2014 klo 08:24
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 183/2014 vp)

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Lausuntonaan otsikossa mainitun hallituksen esityksen johdosta Suomen Yrittäjät esittää kunnioittavasti seuraavaa.

Uudistuksen tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä, ja samalla nostaa työllisyysastetta ja turvata työpanoksen riittävyyttä. Onnistuessaan uudistus myös vähentää työttömyydestä aiheutuvia julkisia kokonaismenoja. Tavoitteet ovat erittäin kannatettavat.

Ehdotuksella on tarkoitus lakisääteistää työ- ja elinkeinotoimistojen, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistoiminta pitkään työttömänä olleiden saamiseksi takaisin työhön. Uudistuksella laajennettaisiin työvoiman palvelukeskus-malli koko maahan.

Uudistus selkeyttäisi tehtävien jakoa siten, että työ- ja elinkeinotoimistojen päätehtäväksi muodostuisi entistä selvemmin varsinainen työnvälitys. Vastuu pitkäaikaistyöttömien tilanteen korjaamisesta olisi taas vastaisuudessa ehdotetulla yhteistoimintamallilla, jossa olisi käytettävissä kaikki se monipuolinen asiantuntemus, jota tarvitaan vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien auttamiseksi. Yhteispalvelun vetovastuu olisi ehdotuksen mukaan kunnilla, mikä on luontevaa sen kanssa, että kun kunnilla olisi nykyistä suurempi kustannusvastuu pitkäaikaistyöttömyydestä, niillä on myös selvä motiivi tehdä kaikki voitava työttömien työllistämiseksi.

Esityksen perusteluista käy hyvin ilmi, että pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseen on pyritty ja pyritään hyvinkin moninaisin julkisten tahojen hankkein ja tukijärjestelmin. Pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksiin vaikuttaa kuitenkin myös se, miten yritykset suhtautuvat pitkään työelämästä poissa olleiden palkkaamiseen. Heidän kohdallaan palkkaamispäätös koetaan erityisen riskialttiiksi. Yritysten valmiutta palkata myös pitkäaikaistyöttömiä parantaisi se, että yritysten kokemaa rekrytointiriskiä pienennettäisiin tarkistamalla rekrytointiriskiä esim. pidentämällä koeaikaa.

Esitetty uudistus on joka tapauksessa kokonaisuutena perusteltu ja kannatettava.

Rauno Vanhanen
johtaja
Suomen Yrittäjät