10.12.2010 klo 14:20
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamisesta (HE 263/2010 vp)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme kohteliaimmin seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työsopimuslakiin uusi perhevapaasäännös (4 luvun 7 a §) työntekijän poissaolosta perheenjäsenen hoitamiseksi. Esityksen mukaan työnantajan olisi pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä, jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä erityistä hoitoa varten. Poissaolo olisi palkaton. Työnantaja ja työtekijä sopisivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä. Työntekijä voisi perustellusta syystä keskeyttää vapaan ennen sovittua ajankohtaa ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen työhön paluuta. Vapaan päätyttyä työntekijällä olisi oikeus palata ensisijaisesti entiseen työhönsä poissaolon jälkeen.

Uuden perhevapaan luominen ei mielestämme ole perusteltua. Nykytilanteessa, jossa työnantaja ja työntekijä voivat sopia palkattomasta poissaolosta esimerkiksi perheenjäsenen hoitamista varten, ei ole osoitettu olevan ongelmia. Lainsäädäntöä ei tulisi muuttaa ilman selkeää tarvetta. Muutoin vaarana on sellaisen sääntelyn syntyminen, joka luo perusteettomasti yrityksille velvoitteita ja aiheuttaa kustannuksia. Pienet yritykset kärsivät tällaisesta sääntelystä suhteellisesti eniten.

Työuria tulisi pyrkiä pidentämään, ja uuden perhevapaan luominen on ristiriidassa tavoitteen kanssa. Lisäksi työnantajille aiheutuu ehdotetusta perhevapaasta merkittäviä kustannuksia, joita syntyy esimerkiksi sijaisen etsimisestä ja kouluttamisesta sekä tehtävien uudelleen järjestelystä. Jos työhön liittyvät tiedot ja taidot heikentyvät perhevapaan aikana, työntekijän tuottavuus heikkenee ja yritykselle aiheutuu epäsuoria kustannuksia myös tätä kautta. Edellä mainitut ongelmat korostuvat pienissä yrityksissä.

Aina sijaista ei ole edes saatavilla, jolloin muiden työntekijöiden työkuorma lisääntyy. Esitys merkitsee määräaikaisten työsuhteiden määrän lisääntymistä. Uusien vapaamuotojen luominen korottaa myös työllistämisen kyn-nystä ja ohjaa hoitamaan työvoiman tarvetta alihankinnalla tai vuokratyövoimaa käyttäen.

Tarve hoitoa tarvitsevan perheenjäsenen huolenpitoon on ymmärrettävä ja luonnollinen. Uudelle sääntelylle ei kuitenkaan ole tarvetta emmekä edellä mainituista syistä kannata esitetyn perhevapaan luomista.

Suomen Yrittäjät ry

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö,
varatuomari