12.11.2015 klo 11:01
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi vuoden 2016 työttömyysvakuutusmaksut. Palkansaajan maksua ja työnantajan keskimääräistä maksua ehdotetaan korotettavaksi 0,50 prosenttiyksiköllä ja yrityksen osa-omistajan palkansaajan maksua 0,24 prosenttiyksiköllä. Myös valtion liike-laitosten sekä yliopistojen työttömyysvakuutusmaksuja ehdotetaan korotettavaksi. Maksukorotukset katsotaan välttämättömiksi työttömyysvakuutusrahaston talouden kannalta, koska rahasto on käyttänyt suhdannepuskurinsa varat ja puskurissa on vuoden 2015 lopussa velkaa 880 miljoonaa euroa. Esitetyilläkin vakuutusmaksuilla Työttömyysvakuutusrahasto arvioi tuloksensa vuonna 2016 olevan 420 miljoonaa euroa tappiolla.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan korotettavaksi ns. omavastuumaksun palkkasummarajaa palkkakertoimella. Omavastuumaksua ei perittäisi, jos yrityksen palkkasumma olisi enintään 2 044 000 euroa.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä.

Suomen Yrittäjät pitää ehdotettuja vakuutusmaksujen korotuksia pääosin perusteltuina. Esityksen perusteluiden osalta kaipaisimme kuitenkin täsmennyksiä.

Nähdäksemme valtionvarainministeriön ja työttömyysvakuutusrahaston ennusteissa rahaston velan määrästä vuoden 2016 lopussa oleva lähes 300 miljoonan euron ero olisi perusteltua selittää. Lisäksi esityksestä ei ilmene, miten hallituksen kaavailemat muutokset etuusjärjestelmiin on otettu vaikutuslaskelmissa huomioon.

Lisäksi yrityksen osaomistajaa koskevien palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen osalta toteamme, ettei esityksessä millään tavalla kerrota, miten nyt ehdotetut yrityksen osaomistajan työttömyysvakuutusmaksut vastaavat yrityksen osaomistajalle maksettavien etuuksien rahoitusta, vaikka laki nimenomaisesti edellyttää ko. maksujen ja em. etuuksien vastaavuutta. Tältä osin katsommekin, että esitystä olisi syytä tarkentaa.

Suomen Yrittäjät

Harri Hellstén
työmarkkina-asioiden päällikkö