19.1.2011 klo 12:00
Lausunto

Lausunto Hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun muuttamisesta (HE 316/2011)

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Esityksessä ehdotetaan asetettavaksi 30 päivän määräaika työttömyysetuuksia koskevien hakemusten käsittelylle työttömyyskassoissa ja Kansaneläkelaitoksessa. Tällä hetkellä tällaista nimenomaista määräaikaa ei lainsäädännössä ole vaan hakemusten käsittelyaikoja koskee hallintolain yleinen velvoite asioiden käsittelemisestä ilman aiheetonta viivytystä.

Suomen Yrittäjillä ei sinänsä ole huomautettavaa esityksen johdosta. Ehdotusta perustellaan lähinnä keinona turvata perusoikeuksiin kuuluva oikeus saada asia käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä. Esityksen perustelujen mukaan määräajan asettaminen ei juuri vaikuttaisi nykyisiä käsittelyaikoja lyhentävästi koska valtaosassa tapauksia käsittelyajat nykyisinkin alittavat ehdotetun 30 päivää. Kansaneläkelaitoksen keskimääräiset käsittelyajat ovat perustelujen mukaan olleet 8,6 päivää ja työttömyyskassoissa 18,8 päivää. Sen varmistamiseksi, että käsittelyajat eivät nyt esitettävän määräajan asettamisen johdosta pitenisi, olisi kuitenkin voinut olla perusteltua asettaa käsittelyaika ehdotettua lyhyemmäksi.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Rauno Vanhanen
johtaja