2.12.2010 klo 11:11
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan vuodella jatkettavaksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimassaoloa. Ehdotetulla lailla jatkettaisiin menettelyä, jossa henkilölle, jonka viikoittaista työaikaa on lomautuksen johdosta lyhennetty yhdellä tai useammalla päivällä, maksettaisiin kokonaista työttömyysetuutta lomautuspäiviltä. Ehdotuksen mukaan säännöstä sovellettaisiin lomautuksiin, jotka toteutetaan ajalla 4.1.2010 – 2.1.2012. Työntekijän, jonka palkkaa on alennettu määräaikaisesti tuotannollisista ja taloudellisista syistä, ansiopäivärahan perusteena oleva palkka määräytyisi palkan alentamista edeltävän tilanteen mukaan määriteltäessä ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa vuosina 2010 – 2011 ansaittujen palkkojen perusteella.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä ja valmistelun yhteydessä on kuultu keskeisiä työmarkkinajärjestöjä. Suomen Yrittäjiä ei ole kuultu asian valmisteluvaiheessa.

Suomen Yrittäjät ei vastusta esitystä. Ehdotusta voidaan pitää myönteisenä siltä osin, kun sillä helpotetaan ja joustavoitetaan yritysten toiminnan sopeuttamista vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen. Toisaalta esityksessä ilmoitettujen lomautettujen määrää koskevien lukujen perusteella määräaikainen laki koskee yhä pienempää henkilö- ja yritysjoukkoa.

Suomen Yrittäjät haluaa kiinnittää myös huomiota siihen, ettei esityksessä ole riittävällä tavalla selvitetty muutosten vaikutusta työttömyysvakuutusmaksujen suuruuteen. Esityksessä on todettu, ettei työttömyysvakuutusrahastolle aiheudu muutoksesta lisämenoja. Esityksessä ei kuitenkaan ole tarkemmin eritelty sitä, miten vuonna 2010 voimassa ollut lainmuutos on vaikuttanut lomautusten ja erityisesti yhdeksi päiväksi viikossa tapahtuvien lomautusten määrään.

Suomen Yrittäjät ry

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies