8.11.2013 klo 08:30
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 161/2013 vp)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Eduskunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme seuraavaa.

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa ns. yhdistelmälupadirektiivin edellyttämä yhdenvertainen kohtelu työttömyysturvalainsäädännössä. Direktiivi velvoittaa yhdenvertaiseen kohteluun oman maan kansalaisten kanssa muun muassa sellaisten sosiaaliturvan alojen osalta, jotka Suomessa on järjestetty ensi sijassa, maassa asuville. Direktiivin mukaan ei ole sallittua rajoittaa niiden kolmansista maista tulevien oikeuksia, jotka ovat olleet vähintään kuusi kuukautta työsuhteessa ja jotka on rekisteröity työttömiksi työnhakijoiksi.

Esityksessä ehdotetaan, että myös tilapäisellä oleskeluluvalla ansiotyötä Suomessa tekevällä olisi oikeus työttömyyspäivärahaan sen saamisehtojen täyttyessä ja henkilön oleskelun Suomessa jatkuessa. Työmarkkinatuen saaminen edellyttäisi edelleen sitä, että henkilöä pidetään Suomessa asuvana ja hänellä on oikeus ansiotyöhön muun kuin tilapäisen oleskeluluvan perusteella. Ehdotettu muutos koskisi työnhakijoita, jotka ovat olleet kuusi kuukautta työssä, mutta eivät ole asuneet vielä vuotta Suomessa, koska vuoden asumisella henkilö tulee jatkossa asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin.

Esityksessä arvellaan muutoksen koskevan hyvin harvoja ja sen valtiontaloudelliset vaikutuksen hyvin vähäisiksi.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja keskeisten työmarkkinajärjestöjen kanssa. Suomen Yrittäjiä ei ole asiassa aiemmin kuultu.

Pidämme esitystä perusteltuna ja katsomme, että ehdotus toteutuessaan vaikuttaa myönteisesti Suomen houkuttelevuuteen työntekomaana. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, koska tulevina vuosina tarvitsemme enenevässä määrin työntekijöitä myös EU-alueen ulkopuolelta.

Suomen Yrittäjät

Harri Hellstén
Lainopillinen asiamies