14.11.2013 klo 11:51
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 90/2013 vp) täydentämisestä (HE 176/2013 vp)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Eduskunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme seuraavaa.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen Työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovitut työttömyysturvaa koskevat esitykset sekä hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kirjaus työtulojen suojaosuudesta työttömyysturvassa.

Esityksessä ehdotetaan, että työttömyysetuuden sovittelussa otettaisiin käyttöön 300 euron suojaosa. Lisäksi ehdotetaan sovitellun päivärahan enimmäismäärää muutettavaksi siten, että se mahdollisine lapsikorotuksineen ja tulo sovittelujakson aikana yhteensä voisivat olla enintään ansiopäivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Näiden ehdotusten tavoitteena on kannustaa työnhakijoita vastaanottamaan lyhytkestoisia ja osa-aikaisia töitä.

Edelleen esitetään työttömyyspäivärahan omavastuuajan lyhentämistä seitsemästä viiteen päivään. Tavoitteena on parantaa työttömän toimeentuloa työttömyyden alussa.

Esityksessä myös ehdotetaan työttömyysturvalakiin lisättäväksi vuosiksi 2014-2015 säännös, jonka mukaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä tehty palkanalennus ei vaikuttaisi ansiopäivärahaan alentavasti, mikäli työntekijä myöhemmin lomautetaan tai hänen työsuhteensa päättyy.

Esityksessä arvioidaan ehdotettujen muutosten toteutuessaan lisäävän valtion menoja 68,6 miljoonaa euroa ja työttömyyskassojen menoja 4,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi muutokset lisäisivät työttömyysvakuutusrahaston menoja 29,5 miljoonalla eurolla, mikä vaikuttaa suoraan työnantajilta ja vakuutetuilta perittävien työttömyysvakuutusmaksujen suuruuteen.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhdessä työministeriön keskeisten työmarkkinajärjestöjen kanssa. Suomen Yrittäjiä ei asiassa ole aiemmin kuultu.

Suomen Yrittäjät ei vastusta ehdotettuja muutoksia. Toivoisimme kuitenkin, että hallituksen esityksessä olisi pohdittu perusteellisemmin muutoksille asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä niiden muitakin kuin taloudellisia vaikutuksia.

Suomen Yrittäjät

Harri Hellstén
Lainopillinen asiamies