17.6.2015 klo 11:30
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden päivärahan perusteena olevan palkan määrittelystä sekä Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan oikeudesta saada tietoja etuudensaajien tuloista.

Niiden työnhakijoiden, jotka täyttävät työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta, ansiopäiväraha ehdotetaan määriteltäväksi aikaisemman palkan perusteella, jos uusi palkka on määrältään pienempi. Tältä osin esitys perustuu työmarkkinajärjestöjen sopimuksessa vuoden 2017 eläkeuudistuksesta sovittuun.

Kansaneläkelaitokselle ja työttömyyskassalle ehdotetaan annettavaksi oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden rajoitusten estämättä Verohallinnolta tietoja väärinkäytösten selvittämiseksi.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan lakiin lisättäväksi säännös siitä, että tiettyjä laissa mainittuja rahamääriä tarkistettaessa pyöristetään ne lähimpään euroon.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelun yhteydessä on kuultu keskeisiä työmarkkinajärjestöjä, Finanssivalvontaa, Kansaneläkelaitosta, tietosuojavaltuutettua, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry:tä ja Verohallintoa. Suomen Yrittäjiä ei asiassa ole aiemmin kuultu.

Suomen Yrittäjät pitää ehdotettuja muutoksia pääosin kannatettavina. Ikääntyneiden työnhakijoiden päivärahan perusteena olevan palkan määrittelyyn tehtävät muutokset kannustavat kohderyhmää ottamaan vastaan aiempaa työtään heikommin palkattua työtä ml. osa-aikatyötä ilman riskiä myöhemmän työttömyysetuuden pienenemisestä. Esityksessä puhutaan yleisesti työnhakijasta, mutta myös palkasta eikä tulosta, joten ehdotettu muutos ei ilmeisesti koske yritystoiminnasta työttömäksi jäänyttä ja yrittäjän ansiopäivärahaa saavaa työnhakijaa. Mikäli asia on näin, niin nähdäksemme esitys on erittäin ongelmallinen yrittäjän ja palkansaajan yhdenvertaisen kohtelun osalta.

Työttömyysetuuksia hoitavan viranomaisen työtaakan helpottamiseksi on perusteltua lisätä luottamusta asiakkaaseen kaikissa etuuden myöntämiseen ja maksatuksen liittyvissä asioissa. Tämän vastapainoksi pitää etuuden maksajalla olla riittävät keinot väärinkäytösten selvittämiseksi. Tästä näkökulmasta pidämme Kelan ja työttömyyskassojen tiedonsaantioikeuden lisäämistä perusteltuna.

Suomen Yrittäjät

Harri Hellstén
Lainopillinen asiamies