6.10.2011 klo 10:12
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Esityksen tavoitteena on saattaa kansallinen lainsäädäntö vastaamaan neuvoston direktiivin kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten eli ns. erityisosaajadirektiivin säännöksiä. Erityisosaajien maahanmuuttoa Suomeen on jo nykyisellään helpotettu, sillä he voivat pääsääntöisesti työskennellä maassa tavallisen oleskeluluvan perusteella. Esityksessä direktiivin täytäntöönpano on pyritty toteuttamaan niin, että se ei hankaloittaisi tarpeettomasti nykyistä järjestelmää.

Ulkomaalaislakiin esitetään lisättäväksi direktiivin edellyttämät määritelmät ja säännökset ns. EU:n sinisen kortin myöntämisen erityisedellytyksistä. Direktiivin mukaan kortin myöntäminen edellyttää, että työ vaatii erityisosaamista ja siitä maksetaan tarpeeksi korkeaa palkkaa. Lisäksi työsuhde tulee olla solmittuna vähintään vuodeksi. Oleskeluluvalle säädettäisiin kahden vuoden vakiovoimassaoloaika, ellei työsuhde ole voimassa lyhyemmän ajan. Lisäksi säädetään erityisosaajan ja hänen perheenjäsenensä hakemuksen käsittelyajasta.

Direktiivin mukaan EU:n sinisen kortin haltijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti jäsenvaltion omien kansalaisten kanssa mm. koulutuksen alalla. Sinisen kortin haltijat eivät voi osallistua tutkintoon johtavaan tilauskoulutukseen eikä heiltä voi periä lukukausimaksuja. Tämän vuosi esityksessä ehdotetaan muutoksia yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin.

Direktiivissä edellytetään myös yhdenvertaista kohtelua jäsenvaltion kansalaisten kanssa sosiaaliturvan suhteen. Yhdenvertaisen kohtelun saavuttamiseksi EU:n sinisen kortin haltijalta ei voida edellyttää asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetussa laissa säädettyä vähintään kahden vuoden työsopimusta osoituksena asumisen vakinaisuudesta. Esityksen mukaan tämä edellyttää muutosta em. lakiin.

Direktiivissä edelleen edellytetään, että erityisosaajien kohtelu on yhdenvertaista julkisten terveyspalvelujen osalta eli että he saavat terveyspalvelut samoin asiakasmaksuin ja samoin ehdoin kuin henkilöt, joilla on kotikunta Suomessa.

Esitys on pääosin valmisteltu sisäasiainministeriössä. Muiden hallinnonalojen toimivaltaan kuuluvat säädösmuutokset on valmisteltu asianomaisten ministeriöiden toimesta. Suomen Yrittäjät on lausunut esityksestä sisäasiainministeriölle keväällä 2011.

Katsomme, että esityksessä ehdotetuin muutoksin saavutetaan sen pyrkimys olla hankaloittamatta tarpeettomasti nykyistä, toimivaa järjestelmää. Nykyisin erityisosaajana maahan tulevat henkilöt voivat pääsääntöisesti tehdä työtä tavallisella oleskeluluvalla. Tällöin oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä ei ole työ- ja elinkeinotoimiston tekemää myönteistä osaratkaisua, kuten työntekijän oleskelulupaa haettaessa. On tärkeää, että nykyisen joustavan kansallisen järjestelmän käyttö direktiiviin perustuvan EU:n sinisen kortin rinnalla säilyy edelleen mahdollisena. Suurin osa nykyisistä erityisosaajina Suomeen tulevista henkilöistä ei täytä direktiivin edellytyksiä lähinnä palkkauksen ja työsopimusten pituuden osalta, eikä näin odoteta käyvän jatkossakaan, joten esitetyt muutokset eivät todennäköisesti tule lisäämään EU:n siniseen korttiin perustuvien oleskelulupahakemusten määrää Suomessa. Näin ollen esityksen muutkin käytännön sekä taloudelliset vaikutukset jäänevät varsin pieniksi. Suomen Yrittäjillä ei ole asiaan muuta lausuttavaa.

Suomen Yrittäjät ry

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies