18.10.2013 klo 09:19
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 139/2013 vp)

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Lausuntonaan otsikossa mainitun hallituksen esityksen johdosta Suomen Yrittäjät esittää kunnioittavasti seuraavaa:

Esityksellä on tarkoitus panna Suomessa täytäntöön ns. yhdistelmälupadirektiivin vaatimukset. Yhdistelmälupadirektiivillä yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan EU:n ulkopuolisista eli kolmansista maista tulevien työntekijöiden maahanpääsyä koskevia menettelyjä, mutta direktiivillä ei muuteta jäsenvaltioiden lupaharkinnan sisältöä eikä puututa niiden toimivaltaan päättää kolmansista maista tulevan työvoiman pääsystä työmarkkinoilleen. Olennaisin vaikutus Suomen lainsäädäntöön tulee siitä, kolmansista maista Suomeen työhön tulevia on kohdeltava yhdenvertaisesti asumisperusteisessa sosiaaliturvassa.

Sosiaaliturvan ulottaminen direktiivivaatimusten johdosta entistä useammalle kolmansista maista Suomeen tulevalle pitää sisällään tietenkin riskejä väärinkäytön lisääntymisestä. Hyvää esityksessä on kuitenkin se, että siinä on käytetty hyväksi direktiivissä sallittu rajoitusmahdollisuus, jonka mukaan laajeneva sosiaaliturvan myöntäminen rajataan kuitenkin vain niihin henkilöihin, jotka tulevat Suomeen työhön. Osittainhan kolmansista maista tänne töihin tulevat ovat jo nyt suomalaisen sosiaaliturvan piirissä. Siinä mielessä esitys ei merkitse kovin suurta muutosta järjestelmiimme. Muutoksen vaikutusten tarkka seuraaminen on mahdollisiin kielteisiin vaikutuksiin ajoissa puuttumiseksi kuitenkin hyvin tarpeellista.

Mahdollisten riskien ohella on tärkeää todeta myös se, että sosiaaliturvan nykyistä laajempi myöntäminen kolmansista maista Suomeen työhön tuleville vaikuttaa myönteisesti Suomen houkuttelevuuteen työntekomaana. Kun tarvitsemme tulevina vuosina joka tapauksessa entistä enemmän työntekijöitä myös EU:n ulkopuolelta, meidän on muutoinkin haettava keinoja Suomen houkuttelevuuden parantamiseksi.

Esityksen yksityiskohtien osalta toteamme ensiksi, että emme pidä järkevänä poistaa sitä nykyistä 4 kuukauden vähimmäistyöskentelyaikaa, jonka jälkeen ulkomailta tänne tuleva vasta pääsee suomalaisen sosiaaliturvan piiriin. Esityksen yleisperustelujen s. 17 mukaan tämä vähimmäisaikavaatimus on ilmeisesti tarkoitus poistaa, vaikkakaan asiaa koskeva lainmuutosehdotus asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettuun lakiin ei vielä sisälly käsiteltävänä olevaan esitykseen.

Toiseksi katsomme, että lupakäytäntöjä olisi ollut perusteltua yksinkertaistaa ja samalla nopeuttaa jo tässä vaiheessa myös siltä osin, että olisi luovuttu työ- ja elinkeinotoimiston osapäätöksestä työntekijän oleskelulupahakemukseen eli ns. saatavuusharkinnasta.

Suomen Yrittäjät

Rauno Vanhanen
johtaja