27.8.2009 klo 08:43
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Sisäasiainministeriö
Maahanmuutto-osasto

Sisäasiainministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta, minkä johdosta Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain iän selvittämistä koskevia säännöksiä, maahantulosäännösten kiertämistä koskevia säännöksiä sekä turvapaikanhakijan työnteko-oikeutta koskevaa säännöstä. Ehdotetut muutokset perustuvat Sisäasiainministeriön turvapaikkapolitiikkaa koskevaan selvitykseen, joka laadittiin hallituksen puolivälintarkastelussa tehdyn päätöksen perusteella. Selvityksen toimenpide-ehdotusten yhtenä tavoitteena on karsia sellaisia vetotekijöitä, jotka houkuttelevat Suomeen perusteettomia turvapaikkahakemusten jättäjiä.

Nykyisin Suomessa kansainvälistä suojelua hakeva voi tehdä työtä kolmen kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä aina siihen asti, kunnes hakemus on lainvoimaisesti ratkaistu eli siihen asti, kun hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus on antanut asiassa ratkaisunsa tai korkein hallinto-oikeus on päättänyt olla myöntämättä valituslupaa. Käytännössä tämä on tarkoittanut, että kansainvälistä suojelua hakevalla on työnteko-oikeus keskimäärin puolesta vuodesta aina kahteen vuoteen suoraan ulkomaalaislain nojalla.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansainvälistä suojelua hakevan ulkomaalaisen työnteko-oikeutta koskevaa ulkomaalaislain 81 § 1 momentin 5 kohtaa. Ehdotetun muutoksen jälkeen työnteko-oikeuden edellytyksenä on aikaisempien vaatimuksien lisäksi se, että ulkomaalainen ei ole antanut vääriä tietoja henkilöllisyydestään, ja hänen henkilöllisyytensä on selvitetty tai henkilöllisyyttä ei ole kyetty selvittämään hakijasta riippumattomasta syystä. Ehdotettua muutosta perustellaan harmaan talouden torjunnalla sekä sillä, että Suomen nykyinen kansainvälistä suojelua hakevan ulkomaalaisen työnteko-oikeus toimii perusteettomien suojeluhakemusten jättämisten vetotekijänä.

Suomen Yrittäjät pitää ehdotuksien tavoitteita kannatettavina. Samoin työnteko-oikeuden sitominen turvapaikanhakijan henkilöllisyyden selvittämiseen on näkemyksemme mukaan perusteltua. Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole asiassa lausuttavaa.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
Toimitusjohtaja

Outi Tähtinen
Lainopillinen asiamies